Snøscooter – nyttig hjelpemiddel, farlig leketøy

snøscooter

Snøscooter – nyttig hjelpemiddel, farlig leketøy

Det er stor diskusjon om økt kommunal selvbestemmelse om snøscooterkjøring. Debatten har mest vært rundt miljø naturvern og forurensning, men også turisme, flere næringsmuligheter i bygdene og gleden ved å komme ut i naturen.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi skrev kronikk i Dagens Næringsliv lørdag 1.2. der vi påpeker at økt kjøring med snøscooter vil føre til flere skadde og drepte basert på alle erfaringer gjort både i Norge og i utlandet. Kronikken finner du her.

Vi baserte kronikken på artikler publisert fra mange land, men også på våre egne funn fra Skaderegisteret i Hammerfest. Dette viser nytten av grundig skaderegistrering. Våre funn er beskrevet i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening som du finner her.

I perioden 2002-2004 viste det seg at det oppsto 2,8 alvorlige skader eller dødsfall/1 000 snøscootere/år, der alvorlige skader er definert som de som medførte innleggelse samt dødsfall. Ingen andre land har så høy skadefrekvens. I Norge har bare Svalbard funnet høyere skadefrekvens, og i undersøkelsen fra Svalbard var det fire ganger så stor risiko for skade blant turister sammenlignet med fastboende. Det er altså neppe tvil om at flere snøscootere vil gi flere alvorlige skadde.