Flere overlever etter alvorlige skader.

Flere overlever etter alvorlige skader.Sigrid Groven

Kirurg og forsker Sigrid Groven og medarbeidere har funnet at flere alvorlig skadde pasienter overlever på grunn av bedret traumebehandling på Oslo universitetssykehus Ullevål fra 2005 og utover.

Alvorlig skade er den hyppigste dødsårsaken i den yngre delen av befolkningen, og blødning fra bukorganer som lever, milt og store blodårer er ofte medvirkende.

En godt fungerende behandlingskjede fra skadested via sykehus til rehabilitering er avgjørende for økt overlevelse og best mulig funksjonsnivå etter skade. Mange pasienter har skader som kan ferdigbehandles på lokalsykehus, mens de hardest skadde pasientene bør legges inn på et traumesenter som Ullevål sykehus.

I avhandlingen “Performance assessment of a major Scandinavian trauma center during implementation of a dedicated trauma service” har Sigrid Groven og medarbeidere vist at økt fokus på tverrfaglig samarbeid og forbedring av behandlingsprosesser gir færre dødsfall. Data fra mer enn 7000 pasienter som ble innlagt på Ullevål sykehus og tatt i mot av traumetemaet ble undersøkt. Konsekvensene av alvorlig skade er dramatiske for dem som rammes, og den sosioøkonomisk belastningen for samfunnet som helhet er betydelig. Resultatene i avhandlingen understøtter behovet for økt innsats slik at gode systemer for håndtering av alvorlig skadde sementeres i alle helseregionene.