Vinner av Forskningsdagen 2014

Førsteprisvinner Knut Magne Kolstadbråten

Av de 17 påmeldte foredragene var det anestesisykepleier og traumekoordinator Knut Magne Kolstadbråten som ble valgt ut til første premie. De to utenlandske professorene vurderte kvalitet, originalitet, betydning, fremføring og abstrakt.
Knut Magne Kolstadbråten vant med abstraktet «Incidence and severity of chronic pain 6 years after moderate or severe trauma»

Her kan du lese et sammendrag:

Kroniske smerter 6 år etter skade.
Forekomst generelt, risikofaktorer og effekt av epidural analgesi ved skader i brystveggen

Ved store skader vil alltid hovedfokus i primærbehandlingen ligge på livreddende tiltak og overlevelse. Imidlertid ser man hos pasienter som overlever at mange får kroniske smerter.

Målet med studien er å definere forekomsten og alvorligheten av kronisk smerte seks år etter traume i en traumepopulasjon rekruttert ved et stort traumesykehus.

Alle pasienter over 18 år som ble tatt imot med traumeteam og registrert i traumeregisteret i 2007 samt hadde en ISS (Injury Severity Score) ³ 9 ble vurdert for inklusjon. Intuberte pasienter, pasienter med isolerte hodeskader, overførte pasienter, pasienter som gikk direkte til kirurgi innen tre timer, pasienter som ble utskrevet innen 6 timer samt pasienter med kjent psykisk sykdom ble ekskludert i studien. 125 pasienter ble inkludert i studien. 81% av disse pasientene ble smertelindret med Fentanyl i akuttmottaket. Ingen pasienter fikk paracetamol, NSAIDs, perifere nerveblokkader eller Epidural analgesi i akuttmottaket. De inkluderte pasientene fikk tilsendt spørreskjema om kronisk smerte seks år etter skade. 53% rapporterte om kroniske smerter seks år etter skaden hvor hos 82% var smerteintensiteten medium eller sterkere. Ved en undersøkelse av pasienter med thoraxskader rapporterte 83% av de pasientene som fikk EDA (epidrual analgesi) om kroniske smerter. Av de pasientene som ikke fikk Epidural rapporterte 70% om kroniske smerter.

I 2007 var det lite fokus på smertebehandling og profylakse og pasientene trenger en mer agressive og multimodal smerteprotokoll.