NKTs årsplan 2015 – kom med innspill!

puslespill_600Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi er nå i gang med å lage mål for 2015. Vi oppfordrer alle med interesse for alvorlig skadde pasienters behandling til å komme med innspill til årsplanen. Nedenfor finner dere den foreløpig årsplanen, men vi ber om forslag, ønsker og innspill! Du kan sende dine kommentarer til post@traumatologi.no innen 20. januar 2015.

Vi oppfordrer alle med interesse for alvorlig skadde pasienters behandling til å komme med innspill til NKT Traumes årsplan.

VISJONEN FOR TJENESTEN
nkttraumeNKT TRAUMES visjon er å bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.

Visjonen skal nås gjennom å:

 • Etablere nettverk
 • Formidle erfaringer og behandlingsprotokoller
 • Initiere utredninger og etablere konsensus
 • Initiere og delta i forskning
 • Etablere eller legge til rette for opplæring, trening og videreutdanning
 • Bidra til at pasienterfaringer inndras i planlegging av tjenestetilbud

 

RESULTATMÅL FOR 2015

Kompetanseoppbygging (forskning, etablering av/deltakelse i nasjonale og internasjonale forskernettverk)

 • NKT Traume skal delta på alle regionale samlinger i traumenettverk.
 • NKT Traume skal delta på alle nasjonale møter i deler av den akuttmedisinske kjeden for alvorlig skadde – som Ambulanseforum, Skandinavisk Akuttmedisin, rehabiliteringsmøter.
 • NKT Traume skal etablere en egen side på vår hjemmeside der forskningsprosjekt formidles allerede i protokollfasen.
 • NKT Traume skal fortsette de nasjonale multisenterstudier vi har startet der alle regioner deltar med forskere og data.
 • NKT Traume skal igjen i 2015 arrangere en nasjonal samling av norske/utenlandske forskere med frie foredrag og premiering av beste abstrakter/foredrag.
Utvikle bedre pasientbehandling i hele behandlingskjeden

 • NKT Traume leder revisjon av den nasjonale traumeplan. Planen ferdigstilles i løpet av 2015 i samarbeid med fagdirektørene for de regionale helseforetak.
 • NKT Traume har startet en prosess med mål om å skape faglig begrunnet konsensus for hvordan pasienter med risiko for skade i ryggsøylen skal stabiliseres pre- og intrahospitalt. Vi håper å presentere en konsensus høsten 2015.
Formidling av kunnskap til hele helsetjenesten

 • NKT Traume skal gjennomføre 11 ATLS-kurs som sekretariat og driftsorganisasjon.
 • NKT Traume skal sluttføre nasjonal utrulling av KITS-kurset til sykepleiere, radiografer, bioingeniører m.fl. i traumeteam over hele landet ved å bidra med stillinger til KITS-utviklerne. Det skal samtidig gjennomføres en revisjon og kvalitetssikring av kurskonseptet og utvikles e-læringsverktøy.
Likeverdig tilgjengelighet til kompetanse

 • Fortsette utvikling av vår hjemmeside www.traumatologi.no og formidle ny fagkunnskap gjennom tilgjengelige videoopptak fra relevante fagmøter og regelmessige nyheter.

 

Last ned NKT Traumes foreløpige årsplan her!
Send dine kommentarer på epost til post@traumatologi.no innen 20. januar!