Høringssvar vedr. Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet 31.10.2014.

NKT-Traume vurderer høringsutkastet «Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet 31.10.2014″ generelt som grundig og veldig bra, men gir noen viktige innspill i vårt høringssvar.

En av NKT-Traumes viktige oppgaver «å sørge for veiledning, kunnskaps‐ og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere, og å iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til tjenestene».

Med utgangspunkt i dette, samt vår forståelse av den alvorlig skadde pasients behov, ser vi det som viktig at å styrke de regionale traumesentre som «motorer» for utvikling av behandling av alvorlig vektlegges, og at krav til samtrening på kommunenivå på tvers av forvaltningsnivå gjøres tydelige og etterprøvbare.

Et viktig innspill er også at Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi inkluderes som  bidragsyter i det foreslåtte kvalitetsløft innen pasientsikkerhet og kvalitet.

Her kan du lese hele vårt høringssvar.

Ønsker du å lese tidligere høringssvar, finner du disse her.