NKT Traumes resultatmål for 2015 klare!

Tidlig i januar oppfordret vi alle med interesse for alvorlig skadde pasienters behandling til å komme med innspill til NKT Traumes årsplan. Tusen takk for alle tilbakemeldinger. Som kompetansetjeneste er slike innspill svært viktig for oss. Her er en oversikt over resultatmålene for 2015.puslebiter

Visjonen for Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatolog er:

NKT-Traume skal bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted

NKT-Traume oppnår dette gjennom å:

 • Etablere nettverk
 • Formidle erfaringer og behandlingsprotokollerInitiere utredninger og etablere konsensus
 • Initiere og delta i forskning
 • Etablere eller legge til rette for opplæring, trening og videreutdanning
 • Bidra til at pasienterfaringer inndras i planlegging av tjenestetilbud

Resultatmål for 2015:

Kompetanseoppbygging (forskning, etablering av/deltakelse i nasjonale og internasjonale forskernettverk)

 • Vi skal delta på alle regionale samlinger i traumenettverk.
 • Vi skal delta på alle nasjonale møter i deler av behandlingskjeden for alvorlig skadde (som Ambulanseforum, Skandinavisk Akuttmedisin, rehabiliteringsmøter).
 • Vi skal etablere en egen side på vår hjemmeside der forskningsprosjekt formidles allerede i protokollfasen.
 • Vi skal spesielt oppfordre til – og bidra i – forskning i de ledd i traumekjeden som ikke er godt representert (forebygging, førstehjelp, lokal lege på skadested, pasient- og pårørendeerfaringer, kvalitetsindikatorer), og prosjekter som favner større deler av behandlingskjeden.
 • Vi skal fortsette de nasjonale multisenterstudier vi har startet der alle regioner deltar med forskere og data.
 • Vi skal igjen i 2015 arrangere en nasjonal samling av norske/utenlandske forskere med frie foredrag og premiering av beste abstrakter/foredrag.

 

Overvåke og formidle behandlingsresultater

 • Leder for NKT-Traume er leder for Fagrådet for Nasjonalt Traumeregister som også er lokalisert til OUS Ullevål Sykehus. Traumeregisteret starter registrering i fullskala fra januar 2015, og resultater ventes å kunne formidles i 2016.
 • NKT-T har derfor gjennomført et nasjonalt forskningsprosjekt der data fra alle sykehus med lokalt traumeregister er samlet for 2013. Disse data gir bakgrunn for første nasjonale vurdering av traumeepidemiologi i Norge, og skal formidles og publiseres i 2015.
 • Kompetansetjenesten vil bidra til at det tidlige rehabiliteringsforløp inkluderes i det nasjonale traumeregister.

 

Formidling av kunnskap til hele helsetjenesten og bidra i relevant undervisning

 • Vi skal gjennomføre 11 ATLS-kurs som sekretariat og driftsorganisasjon.
 • Vi skal sluttføre nasjonal utrulling av KITS-kurset til sykepleiere, radiografer, bioingeniører m.fl. i traumeteam over hele landet ved å bidra med stillinger til KITS-utviklerne. Det skal samtidig gjennomføres en revisjon og kvalitetssikring av kurskonseptet og utvikles e-læringsverktøy.
 • Vi skal tilby å koordinere det nasjonale faglige ansvaret for de regionale kurser i hemostatisk nødkirurgi. Det må være en sentral søker for å få disse kursene godkjent av Legeforeningen, og da er det påkrevet at de har en felles faglig plattform.

 

Utvikle bedre pasientbehandling i hele behandlingskjeden

 • Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi leder revisjon av den nasjonale traumeplan. Planen ferdigstilles i løpet av 2015 i samarbeid med fagdirektørene for den regionale helseforetak.
 • Vi skal sluttføre den gjensidige revisjon av landets traumesentre vi startet i 2014, der NKT-Traume koordinerer besøk av fagfeller fra de fire traumesentre hos hverandre for revisjon basert på et felles policydokument.
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har startet en prosess med mål om å skape faglig begrunnet konsensus for hvordan pasienter med risiko for skade i ryggsøylen skal stabiliseres pre- og intrahospitalt. Vi håper å presentere en konsensus høsten 2015.
 • NKT-Traume skal være med på en nasjonal prosess for å bedre forebygging, diagnostisering og behandling av prehospital aksidentell hypotermi, og tilbyr fagmiljøene å koordinere prosessen.

 

Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgjengelighet til kompetanse

 • Fortsette utvikling av vår hjemmeside www.traumatologi.no og formidle ny fagkunnskap gjennom tilgjengelige video-opptak fra relevante fagmøter og regelmessige nyheter.
 • Vi skal formidle høringsnotater fra aktuelle prosesser og utredninger via hjemmesiden, og publiserer alle våre høringssvar der også.

 

Last ned NKT Traumes resultatmål for 2015 her!

Om dere har ytterligere innspill, kontakt oss gjerne på post@traumatologi.no