Bedre funksjon etter hoftebrudd hos eldre ved behandling i kombinert ortopedisk-geriatrisk avdeling.

Bedre funksjon etter hoftebrudd hos eldre ved behandling i kombinert ortopedisk-geriatrisk avdeling.

Lårhalsbrudd hos eldre er en hyppig og farlig tilstand. 14-36% av pasientene er døde innen ett år etter bruddet, mange selvsagt fordi de er syke på det tidspunkt de får lårhalsbrudd. Det har vært foreslått å la geriatere (spesialister på alderdom) og ortopeder behandle pasientene sammen, for å kunne optimalisere pasient og forløp.

En helt ny studie fra St Olavs hospital ble publisert i the Lancet sist fredag. Her har en tverrfaglig gruppe gjennomført en stor, randomisert kontrollert studie der 400 pasienter med lårhalsbrudd fikk enten standardbehandling i vanlig ortopedisk avdeling eller tilpasset forløp i en geriatrisk avdeling. Effektmålet var funksjon fire måneder etter bruddet.

Studien viser at tverrfaglig behandling i en geriatrisk avdeling ga bedre funksjon etter fire måneder sammenlignet med de som fikk behandling i vanlig ortopedisk avdeling. Det var ikke forskjeller mellom behandlingsgruppene som kunne forklare denne bedre funksjon utover den tverrfaglige tilnærming, det var for eksempel lik ventetid fra skade til operasjon.

Forfatterne har også undersøkt kostnader forbundet med de to behandlingsopplegg. Tverrfaglig geriatrisk behandling var umiddelbart dyrere enn innleggelse i ortopedisk avdeling, men når alle kostnader ble summert (innleggelsen, sykehuskostander etter utskrivelse, rehabilitering, sykehjem og andre primærhelse- og pleiekostnader) kom geriatrisk behandling ut med 5.000 Euro mindre pr pasient, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.

-Dette er en interessant studie, som viser effekten av en tverrfaglig traumeomsorg, sier professor Torben Wisborg, leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi. Lårhalsbrudd hos eldre er oftest lav-energiskader, men ikke mindre farlige for pasientene med en høy mortalitet. Det er interessant at også denne studien dokumenterer at tung og koordinert tidlig innsats gir bedre resultat, og undersøkelsen er dermed i tråd med undersøkelser av tidlig og intensiv rehabilitering etter hodeskader, som også viser god totaløkonomi ved litt større investeringer tidlig.

 

Du finner undersøkelsen her:

Prestmo A, Hagen G, Sletvold O, Helbostad JL, Thingstad P, Taraldsen K, Lydersen S, Halsteinli V, Saltnes T, Lamb SE, Johnsen LG, Saltvedt I. Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomised, controlled trial. Lancet. 2015; 385: 1623-33.