– Sentralisert høykompetanse og distriktmedisinsk erfaring fra første stund

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi feirer to år

To år er gått siden Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) formelt ble åpnet. Med Torben Wisborg som leder, har kompetansetjenesten lykkes i å skape et relevant og unikt forum for nettverksbygging og kompetanseheving for alle sentrale og perifere aktører innen traumatologi.

DSC_4578-Version-2
Visjonen er å bidra til likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet.

– Med mål å styrke traumekompetansen i alle ledd, har den røde tråden vært å skape en felles forståelse for at arbeidet med alvorlig skadde inkluderer og starter med forebyggelse på skadestedet og fortsetter helt til rehabilitering og formidling av pasienterfaringer, forteller Torben Wisborg, leder for NKT Traume, og spesialist i anestesiologi, overlege ved Hammerfest sykehus og professor II ved Institutt for Klinisk Medisin ved Universitetet i Tromsø.

–Den røde tråden vært å skape en felles forståelse for at arbeidet med alvorlig skadde inkluderer og starter med forebyggelse på skadestedet og fortsetter helt til rehabilitering og formidling av pasienterfaringer, forteller Torben Wisborg.

Siden etableringen av NKT Traume med kontor ved et av Nord-Europas største traumesentre, OUS Ullevål, har kompetansesenteret kurset over 2000 leger og sykepleiere i ATLS og KITS, gjennomført årlige besøk og felles møter for alle landets traumesentre, et nasjonalt forskningsnettverk er etablert for å samle erfaringer, forskningsstillinger er planlagt opprettet ved de fire medisinske fakulteter, og til høsten lanseres revidert traumeplan. Visjonen er å bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.

– I arbeidet mot en enhetlig standard på traumebehandlingen, må alle involverte se hva slags kompetanse og ansvar som skal ligge i de forskjellige ledd i traumekjeden og at vi trenger alle ledd representert. Fokus på en felles forståelsen for dette har gjennomsyret alt vi har gjennomført. Og dette er nå også grundig konkretisert i den reviderte traumeplanen som vi denne våren sendte ut på høring, sier Wisborg.

Sentralisert høykompetanse og distriktmedisinsk erfaring fra første stund

– Gjennom tjenestens plassering og Wisborgs kompetanse sikret vi en kombinasjon av sentralisert høykompetanse og distriktmedisinsk erfaring som har gitt de beste forutsetninger for å sikre god traumebehandling i hele landet, sier Tina Gaarder.

En nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ble nedfelt som et mål i traumeplanen fra 2006 der man anerkjente behovet for å styrke traumekompetansen i alle ledd. I 2010 ble forarbeidet for alvor igangsatt. I 2013 opprettet Helse Sør Øst NKT Traume.

Ambulansearbeider Torgrim Halvari 270

Tina Gaarder, gastrokirurg og leder for avdeling for traumatologi ved OUS, har vært sentral i arbeidet med opprettelsen av kompetansetjenesten. Hun forteller at verken tjenestens plassering eller ansettelsen av Torben Wisborg som leder var tilfeldig.

– Wisborg har lang fartstid som anestesilege i Hammerfest og betydelig erfaring fra trening av traumeteam ved de fleste sykehus i landet og erfaring med etablering av traumesystem. Gjennom tjenestens plassering og Wisborgs kompetanse sikret vi en kombinasjon av sentralisert høykompetanse og distriktmedisinsk erfaring som har gitt de beste forutsetninger for å sikre god traumebehandling i hele landet. Kompetansetjenesten har vist seg som en sterk pådriver og initiativtaker for kompetanseheving av traumearbeidet i Norge, forteller Gaarder.

–  Med på laget fra starten i 2013, ble også Tone Slåke. NKT Traume overtok ansvaret for gjennomføringen av ATLS-kurs i Norge allerede ved etableringen, og Slåke har ettertraktet kompetanse på dette området og vi ønsket henne som administrativ leder og kursansvarlig. Hun har vært en viktig pådriver for gjennomføringen av ATLS-kursene og traumearbeidet generelt. Denne unike kompetansen gjorde det også naturlig for oss å plassere KITS (Kurs i Traumesykepleie), administrativt i NKT Traume, sier Gaarder.

Sterkere samarbeid på tvers av fagfelt

– NKT Traume har vist seg høyst relevant, ikke bare for fagfolk, men også for de som har overordnet systemansvar, altså, de regionale foretakene som er sykehuseiere, fastslår Kristian Bartnes.

DSC_4737

Forventningene til at NKT Traume skal bidra til en faglig møteplass og et enda sterkere samarbeid på tvers av fagfelt var og er store. Kristian Bartnes, leder for NKT traumes referansegruppe og klinikksjef ved Hjerte-/lungeklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF & Universitetet i Tromsø, trekker frem det sterke fokuset NKT Traume har hatt på inkludere og bringe sammen hele omsorgskjeden og alle sentrale aktører, både behandlere og brukere, praktikere og forskere, akuttpersonell og de som har langsiktig behandlingsperspektiv, generalister og spesialister, som viktige suksessfaktorer.

– NKT Traume har vist seg høyst relevant, ikke bare for fagfolk, men også for de som har overordnet systemansvar, altså, de regionale foretakene som er sykehuseiere. At NKT Traume ble plassert i førersetet for revisjon av traumeplanen fra 2006 er svært gledelig og det viktigste beviset på hvor viktig arbeidet de gjør er, fastslår Bartnes.

 

FAKTA: NKT TRAUME – ETTER 2 ÅR

 

  • Årlige faglige temamøter
  • Besøkt alle landets traumesentre
  • Deltakelse i alle regionale møter rundt i landet
  • Arrangerer Better Trauma Care in Norway – høsten 2015

LES ÅRSMELDINGENE HER: