Obduksjon med CT?

Mange traumepasienter som omkommer dør før de kommer på sykehus. Nord-Norge ligger på topp, her er det mer enn 80% av de som dør av traumer som er døde før ambulanse rekker frem til dem. Også andre steder i landet er det mer enn halvparten av de døde etter traume som er døde før sykehus.

Denne gruppen er viktig å undersøke, fordi det er mulighet for at det finnes unngåelige dødsfall i gruppen, altså pasienter som KUNNE ha overlevd gitt bedre førstehjelp eller andre tiltak vi ikke foreløpig kjenner. Dessverre blir få i gruppen obdusert. Dette har nok flere årsaker, der økonomi (det er de enkelte politidistrikt som betaler rettslig obduksjon) er en, og praktiske forhold rundt transport av avdøde til/fra patolog en annen.

En ny svensk utredning har tatt for seg om bruk av CT kan erstatte/supplere obduksjon. Utredningen er offentlig tilgjengelig, og du finner den her. I korte trekk er konklusjonen at CT er et godt supplement til obduksjon, men det er foreløpig ikke belegg for å si om CT kan erstatte obduksjon. Det er vist å være store økonomiske fordeler av å bruke CT fremfor obduksjon.

obduksjon

 

 

– Det er interessant å vurdere billeddiagnostikk som supplement, eller erstatning for, obduksjon, kommenterer professor Knut Fredriksen ved UiT – Norges Arktiske Universitet.

-Det er en utfordring i vår kamp mot unngåelige traumedødsfall, at vi oftest har mangelfull kunnskap om dødsårsaken. Det gjelder ikke minst alle de som aldri kommer til sykehus og blir operert, fordi de dør før de kommer så langt. I Nord Norge er hovedregelen at disse heller ikke blir obdusert. Politiet rekvirerer stadig sjeldnere rettsmedisinsk obduksjon, og medisinsk obduksjon er ikke langt nok fremme i bevisstheten vår.

-I et prosjekt ved vår forskningsgruppe hvor vi så på dødsårsakene til omkomne i snøskred-ulykker, fant vi at mindre enn ti prosent ble obdusert. Vi så også at dødsårsak ofte ble fastsatt på tynt grunnlag, og det var sjeldent dokumentert at de omkomne hadde vært grundig undersøkt. Disse pasientene så politiet sjeldent noen hensikt med å rekvirere rettsmedisinsk obduksjon, fordi det ikke ville bli noen større etterforskning. Vi tror at dødsårsaksfordelingen kan være forskjellig fra det statistikken påstår, blant annet ved at mekaniske traumer er vanligere enn hva man har trodd.

Knut Fredriksen
Professor Knut Fredriksen

-Mange mener også at tradisjonell obduksjon ikke finner alle skadene ved alvorlige traumer. Bruk av CT eller MR av de avdøde har dokumentert høy sensitivitet, og finner flere skader enn patologene gjør ved sine undersøkelser. Jeg tror derfor at vi ville få et riktigere bilde av skademekanismer vi kan rette behandlingstiltakene mot ved å gjøre en standardisert billeddiagnostikk ved traumedødsfall.
Det kan være lettere å få gjennomført enn konvensjonell obduksjon, særlig der hvor transportavstanden er stor inntil nærmeste patologiske avdeling. Avstand er et hinder for å obdusere, i hvert fall i Nord Norge, og en standardisert CT eller MR av den avdøde kan gjøres på alle lokalsykehus.
Det kan redusere motforestillingene mot skikkelig undersøkelse av avdøde.
Jeg tror også at mange pårørende vil være mer positive til CT, enn til en myteomspunnet prosedyre som obduksjon er. For å øke kvaliteten og standardisering av billeddiagnostikken, kan fortolkningen av bildene utføres ved de store patologiske avdelingene, f eks ved regionsentrene, sier Knut Fredriksen.