Kurs i Traumesykepleie (KITS)

Kurs i traumesykepleie (KITS) er et kurs som tilbys til alle sykepleiere som er delaktige i mottak av traumepasienter ved alle traumesentra og akuttsykehus med traumefunksjon. Til nå har rundt 3000 sykepleiere gjennomført KITS. Det finnes lite forskning som omhandler effekten av ulike traumekurs for sykepleiere. Anestesisykepleier Jeanette Finstad ved Oslo universitetssykehus, Ullevål har gjennomført en studie for å kartlegge i hvilken grad KITS bidrar til endret kompetanse ved mottak og behandling av traumepasienter.

Jeanette Finstad
Jeanette Finstad

Studien har et prospektivt longitudinelt surveydesign med bruk av pretest-posttest med en gruppe. Datainnsamlingen ble utført med elektronisk spørreskjema. Totalt 23 spørsmål fordelte seg på tre kompetanseområder; medisinsk kompetanse, samarbeidskompetanse og balg- og improvisasjonskompetanse
Resultatene i studien viser at kursdeltagere rapporterer at KITS bidrar til positiv endring for de tre kompetanseområdene. I hovedsak er det ingen forskjell mellom, kjønn, alder, delaktighet i traumeteam og antall år videreutdanning. Kursdeltagere som ikke har deltatt på tidligere traumekurs opplever økt endring for omtrent 1/4 av spørsmålene innen medisinsk kompetanse, sammenlignet med de som har deltatt på traumekurs.

Finstad konkluderer med at KITS bør fortsette å være et satsningsområde for helsepersonell ved sykehus som tar i mot traumepasienter, både for ressurspersoner i traumeteam, men også for andre profesjoner som er delaktig i behandling og rehabilitering av traumepasienter.