Regionalt traumeseminar, Helse Vest

I dag 16. september og i morgen 17. september er over 120 deltagere på plass på Helse Vest sitt traumeseminar som denne gangen arrangeres på Haugesund Sjukehus.

Første dag ble innledet av adm. dir ved Helse Fonna Olav Klausen og Ass. klinikkdirektør ved kirurgisk klinikk på Haukeland Universitetssykehus, Kari Lybak.

IMG_5241

Nasjonal kompetansetjeneste var representert ved Elisabeth Jeppesen som holdt ett innlegg om ny traumesystemrapport og lokale utfordringer.

I 2006 vedtok de regionale fagdirektørene dokumentet «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem». Et av punktene i denne rapporten var anbefaling om å opprette et Nasjonalt kompetansesenter som skulle blant annet arbeide med definerte oppgaver.
NKT-Traume ble åpnet våren 2013 og leder Torben Wisborg formidlet et ønske til fagdirektørene om å revidere traumerapporten fra 2006.
Mandat ble utarbeidet og fagdirektørene besluttet at oppdraget skulle gis og levering ble avtalt til vinter 2015. I går ble den nye rapporten overlevert de fore regionale fagdirektørene og vi har et ønske om en god skjebne for rapporten. Utarbeidelsen har vært kunnskapsbasert og vi ønsker at rapporten skal få status som ny nasjonal faglig retningslinje som dermed skal være førende for traumeomsorgen i Norge.

Planen er tenkt publisert i et digitalt format som lett kan brukes både på pc, lesebrett og telefon. På denne måten håper vi at den kan være et godt oppslagsverk i den kliniske hverdagen.

Planen har to typer anbefalinger – definert som sterke anbefalinger og vanlige anbefalinger. Sterke anbefalinger er hva arbeidsgruppen oppfatter som godt dokumenterte minimumskrav, som ikke skal fravikes. Der evidensgrunnlaget er svakt, er anbefalingene basert på konsensus i arbeidsgruppen.

Planen gjennomgikk en solid høringsprosess og vi fikk inn nesten 50 høringssvar – noe som vitner om at planen blir oppfattet som viktig og engasjerende.
Noen av høringssvarene er tatt til følge, andre ikke og noen innspill har fått særskilte kommentarer i rapporten.

Arbeidsgruppen anbefaler strekt at planen vedtas slik den foreligger og vi håper den blir godt mottatt av de regionale fagdirektørene. Planen ble godt mottatt i Haugesund.

Elisabeth Jeppesen
Elisabeth Jeppesen

 

Temaer som belyses i morgen er:

  • Radiologisk intervensjon i traumebehandlingen ved Svein Arve Lund, Haugesund sjukehus
  • Initialt mottak av traumepasienten, Pål Aksel Næss, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  • Damage Control Rescusitation – Beslutningsprosessen, Pål Aksel Næss
  • Nakkekrage – Nasjonal konsensus, Helge Asbjørnsen, Haukeland Universitetssykehus
  • Fremtidig sykehusstruktur. Herlof Nilssen, Adm. dir Helse Vest RHF