Første resultat fra arbeidsgruppen som ser på stabilisering av ryggsøylen ble presentert på Ambulanseforum 2015

Per Kristian Hyldmo, overlege Sørlandet Sykehus HF & stipendiat Stiftelsen Norsk Luftambulanse presenterte arbeidet med nasjonal konsensus og prosedyren «Prehospital stabilisering av columna – en konsensusprosess».

Det er knyttet store forventninger til gruppen som er nedsatt etter initiativ fra NKT-Traume og Kunnskapssenteret for å utarbeide en prehospital prosedyre for stabilisering av ryggsøylen på traumepasienten.
En god og bred gruppe er nedsatt og har arbeidet med denne prosedyren i et snaut år. Metoden er den samme som for utarbeidelsen av kunnskapsbasert nasjonale retningslinjer og prosedyrer.
Etter å ha gjort innledende søk etter systematiske oversikter og internasjonale retningslinjer satt man igjen med en amerikansk retningslinje som ble definert til å være av god metodisk kvalitet.
Anbefalingene i denne retningslinjer er i all hovedsak basert på konsensus da det ikke finnes forskningskunnskap av god nok metodisk kvalitet.
Gruppa gjorde et nytt systematisk søk som bygget på identifisert retningslinje. 9 441 potensielle artikler ble identifisert, 69 ble gjennomgått i fulltekst og gruppa satt igjen med 16 artikler av lav kvalitet. Konsensusarbeidet har derfor vært sentralt for gruppa og man har nå utarbeidet et utkast til flytskjema.

Noen essensielle punkt fra flytskjemaet som ble presentert:

  • Penetrerende skade – ingen stabilisering av ryggsøylen.
  • Kritisk skadet pasient – prioriter rask transport. Dersom stabilisering av ryggsøylen medfører forsinket transport utføres stabilisering av nakke manuelt og forflytning skjer i rygg eller traumesideleie.
  • Arbeidsgruppen har valgt en allmenngjort versjon av NEXUS for symptomer på mulig fraktur i ryggsøylen.
    • Cervikalt: spinal stabilisering ved hjelp av nakkekrage, hodeblokker eller manuell kontinuerlig stabilisering.
    • Thorakalt og lumbalt: vakuum madrass, båremadrass med stropper, scoop båre, med stropper.

Pasientens situasjon defineres ut i fra all tilgjengelig viten på skadested.

Den foreløpige oppsummering i form av et flytskjema ser ut slik:

flytskjema

Veien videre: prosedyren skal gjennom en betydelig høringsprosess og deretter håper vi på godkjenning av prosedyren i samtlige helseforetak.

Presentasjonen ble godt mottatt. Du finner hele Per Kristian Hyldmos foredrag her.