Fokusillusjon

Dagens filosofiske presentasjon kom fra Elisabeth Jeppesen, PhD og prosjektkoordinator Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi og fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse som presenterte fenomenet «Fokus illusjon» og hvilken innvirkning dette fenomenet kan ha i forskning.

Fenomenet har sin opprinnelse i fra økonomisk beslutningsteori som Daniel Kahneman (nobelprisvinner fra 2002) har presentert. Fokuseringsillusjonen innebærer at man har et for sterkt fokus på en fremtidige hendelsen, uten å ta i betraktning den større konteksten hvor hendelsen inngår.

En av de mest kjente artiklene som har studert menneskets velvære eller «lykke» rapporterte kun små forskjeller i hvor fornøyd man var i livet mellom folk som ble lamme etter ulykker og kontroller, eller mellom lottovinnere og kontroller. Artikkelen er berømt fordi resultatene er så motstridende enn det vi forventer. Vi forventer av personer som er rammet av lammelser er ulykkelige og vi forventer at lottovinnere er lykkeligere enn det de er i virkeligheten. Bakgrunnen til at resultatene er så sprikende i forhold til det vi faktisk forventer å finne kan være en såkalt «fokus effekt» eller «focus illusion».

Foto: Live Oftedal
Foto: Live Oftedal

I forskningssammenheng er det viktig å være klar over denne effekten. Fokuserte spørreskjema, eksempelvis sykdomsspesifikke eller symptomspesifikke skjema kan ikke alene si hvordan en pasient har det følelsesmessig. Her bør pasienten (eller helsearbeidere) som studeres undersøkes i et bredere perspektiv.

For helsepersonell kan effekten både brukes og misbrukes: Dersom en bare fokuserer på det man selv forventer at pasienten vil føle og oppleve kan man indusere negative holdninger og erfaringer hos pasienten (som for eksempel sorg over funksjonstap), mens man ved å legge vekt på pasientens ferdigheter og muligheter kan fokusere på mestring frem for funksjonstapet.

Fokus illusjon

Det var en presentasjon som ga grunnlag for refleksjon hos alle tilhørere. Du finner hele presentasjonen her.