Det norske traumesystem – ett system? Svake ledd?

Totalt 200 leger, sykepleiere, ambulansepersonell og annet helsepersonell møttes i dag på Gardermoen til første dag av konferansen Better Trauma Care 2015. Første del av dagen var viet temaer knyttet til konkrete utfordringer og løsninger ved det norske traumesystem.

IMG_4705
Torben Wisborg, leder for NKT-Traume, ønsker velkommen og starter sesjonen med å fortelle om de viktigste konkrete anbefalingene i ny nasjonal traumeplan.

Torben Wisborg, leder for NKT-Traume, startet konferansen med å ønske velkommen før han fortsatte med å fortelle om de viktigste konkrete anbefalingene i ny nasjonal traumeplan.

– Ny nasjonal traumeplan ligger etter en vellykket høringsrunde med svært god respons nå ute på traumeplan.no, fortalte Wisborg.

– Denne planen er nå levert til fagdirektørene, og skal styrebehandles i de regionale helseforetakene.

«Det norske traumesystem – ett system? Svake ledd?» var tittelen på dagens første del. Med timinutters sesjoner om traumesystemet sett fra pasientens side, KITS, sykehus uten radiolog og ultralydutadnningen, det nasjonale traumeregisteret vurderingmetoder for nye tiltak og Ulykkeslinjen i Danmark ble konkrete utfordringer og løsninger ved det norske traumesystem satt på bordet. Avslutningsvis besvarte foredragsholderne spørsmål fra salen.

– Den beste behandlingen er den billigste, men mindre enn halvparten får denne, påpekte Per Oretorp, assisterende generalsekretær for Personskadeforbundet.

Han fortalte om traumesystemet fra pasientens side og utfordringene ved en manglende helsepolitisk helhetstilnærming.

Knut Magne Kolstadbråten, prosjektkoordinator i forskningsgruppen for traumatologi ved Oslo Universitetssykehus ga en innføring i status for sykepleieres traumeopplæring generelt og KITS – Kurs i traumesykepleie – spesielt. Totalt har 2800 sykepleiere nå deltatt på KITS-kurs ved 38 steder over hele landet. 200 KITS-kurs er gjennomført med bistand fra 170 instruktører.

– Sykepleiere trenger traumekompetanse, og KITS er et trinn for dette, understreket Kolstadbråten.

Per Oretorp, assisterende generalsekretær for Personskadeforbundet, forteller om traumesystemet fra pasientens side.
Per Oretorp, assisterende generalsekretær for Personskadeforbundet, forteller om traumesystemet fra pasientens side.
IMG_4643
– Sykepleiere trenger traumekompetanse, og KITS er et trinn for dette, sier Knut Magne Kolstadbråten, prosjektkoordinator i forskningsgruppen for traumatologi ved Oslo Universitetssykehus

Radiologen Anna Bågenholm stilte spørsmål omkring sykehus uten radiolog og redegjorde for ultralydutdanningen.

Leder for Nasjonalt traumeregister Ida Svege viste hvordan etableringen av traumeregisteret bidrar til å bedre traumeomsorgen i Norge ved å kunne kartlegge og evaluere omfang og karakteristika av alvorlig skadde pasienter, og innhold i og utfall av traumebehandlingen. Samtidig fortalte hun også om de tekniske og personvernmessige utfordringene som har gjort at veien frem mot registeret lang og kronglete. «Traumeregisteret – endelig i gang» var tittelen på hennes foredrag.

IMG_4708
Den svenske radiologen Anna Bågenholm stiller spørsmål omkring sykehus uten radiolog og forteller om ultralydutdanningen.
IMG_4709
Leder for Nasjonalt traumeregister Ida Svege viser hvordan etableringen av traumeregisteret vil bidra til å bedre traumeomsorgen i Norge.

Dr. Harald Noddeland, ass. klinikkleder, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus presenterte minimetodevurderingen for implementering av nye tiltak i traumeomsorgen. Dette er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode.

– Minimetodevurdering synliggjør konsekvenser av innføring av nye metoder i sykehus, bidrar til kunnskapsbaserte og transparente beslutninger og medvirker til økt pasientsikkerhet, forklarte Noddeland.

– Denne metodevurdering identifiserer også om beslutning om innføring av en ny metode bør tas på regionalt eller nasjonalt nivå.

Leder av Ulykkeslinjen i Danmark Mette Lundstrøm Jørgensen avsluttet første del ved å orientere om den positive mottakelsen og prosessen med å etablere nysatsningen Ulykkeslinjen. Mange har spørsmål etter en ulykke helsepersonell ikke kan besvare og de vet ikke hvor de kan henvende seg. I Norge i dag finnes ingen samlende enhet som hjelper skadde og pårørende. Spørsmål omkring for eksempel rettigheter og økonomi kan være frustrerende å finne ut av i en tid som er svært vanskelig. I Danmark bistår nysatsningen Ulykkeslinjen som en samlede enhet som besvarer spørsmål av også økonomisk og juridisk art.

IMG_4710
Dr. Harald Noddeland, ass. klinikkleder, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus presenterer minimetodevurderingen for implementering av nye tiltak i traumeomsorgen.
IMG_4646
Mange har spørsmål etter en ulykke helsepersonell ikke kan besvare. I Danmark bistår Ulykkeslinjen. Leder Mette Lundstrøm orienterer om den positive om mottakelsen og prosessen med å etablere Ulykkeslinjen.
IMG_4711
Sesjonen «Det norske traumesystem – ett system? Svake ledd?» ble avsluttet med en paneldebatt og spørsmål fra salen.

«Det norske traumesystem – ett system? Svake ledd?» ble avsluttet med en paneldebatt og både spørsmål og utdypninger fra salen.

Følg konferansen på Twitter på #btcno2015.