Felles traume og -teamtreningsnettverksmøte BEST, NKT-T og NTR 9. – 11. november 2015

9. – 11. november er 115 deltagere samlet på Haukeland i Bergen for årets Best nettverksmøte.
BEST har holdt årlige nettverksmøter fra starten i 1997. Hensikten med nettverksmøter er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde BEST-samarbeidet.

Guttorm Brattebø åpner nettverksmøte
Guttorm Brattebø fra Stiftelsen Best åpner nettverksmøte

Nytt i år er at Nasjonalt traumeregister og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi er medarrangører. De tre arrangører ser at de har mange felles interesser som til dels griper inn i hverandre.

NKT-Traume ønsker å bidra med kompetansebygging, nettverksbygging og å støtte utviklingen i hele landet – derfor er nettverksmøtene et godt forum for oss sier Torben Wisborg

Torben Wisborg, leder Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
Torben Wisborg, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

BEST logo.STIFTELSENS VISJON OG MÅL

  • BEST skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og profesjonalitet i teamhandling ved systematisk å øve samarbeid, ledelse og kommunikasjon i tverrfaglige team.
  • Metoden skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttes umiddelbart og ha overføringsverdi til andre fagområder.
  • BEST skal være troverdig og idealistisk, og drives uten profitt. Gjennom et åpent, grensesprengende og innovativt arbeid skal BEST medvirke til kontinuerlig kvalitetsforbedring.
  • BEST skal søke samarbeidspartnere. Åpenhet og vilje til å dele metoder og resultat skal kjennetegne BEST. Oppnådde resultater skal formidles bredt.

www.bestnet.no

 nkttraumeNasjonal kompetansetjeneste for traumatologi – visjon

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) skal bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.

Vi oppnår dette gjennom å:

  • Etablere nettverk
  • Formidle erfaringer og behandlingsprotokoller
  • Initiere utredninger og etablere konsensus
  • Initiere og delta i forskning
  • Etablere eller legge til rette for opplæring, trening og videreutdanning
  • Bidra til at pasienterfaringer inndras i planlegging av tjenestetilbud

www.traumatologi.no

Nasjonalt traumereg logo  TRAUMEREGISTERETS FORMÅL

 Hovedformålet med registeret er å legge til rette for overvåking og kvalitetsforbedring av alle ledd i behandlingen av alvorlig skadde pasienter med mål om å forbedre diagnostikk og behandling i hele behandlingskjeden.