Utlysning: Professor II / Førsteamanuensis II i medisin (traumatologi)

NTNU – kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 1. januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitet.

Det medisinske fakultet
Professor II / Førsteamanuensis 

Ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det ledig midlertidig stilling som professor II / førsteamanuensis II i medisin (traumatologi) finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume).

Stillingen har en stillingsandel på 20 % og forutsettes tilknyttet hovedstilling ved et av helseforetakene i Helse Midt-Norge; St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF eller Helse Møre og Romsdal HF. Tilsetting gjelder for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse, avhengig av finansiering.

Stillingsinnehaver vil bli administrativt tilknyttet det institutt ved Det medisinske fakultet, NTNU som passer med stillingsinnehavers faglige profil.

Fagområdet og beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen eget fagområde. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Stillingsinnehaver skal delta i en forskningsgruppe bestående av tilsvarende stillinger ved de øvrige universitet (UiO, UiT, UiB) tilknyttet NKT-Traume. For mer informasjon om NKT-Traume, se www.traumatologi.no

Spesifikt om ansvarsområde
Stillingsinnehaver skal spesielt videreutvikle forskningsaktivitet med fokus på alvorlige skader. Forskningsfeltet er definert bredt som hele behandlingskjeden fra forebygging til akuttbehandling og videre til rehabilitering, og omfatter også helseøkonomi.

Kvalifikasjoner
Ved tilsetting som professor kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder. I tillegg er det krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, dokumentasjon på kunnskaps- og forskningsformidling samt dokumentasjon på utdanning og praksis i administrasjon og ledelse.

Ved tilsetting som førsteamanuensis kreves det doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. I tillegg er det krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende faglige og kliniske kvalifikasjoner, og dokumentert vitenskapelig kompetanse innen én eller flere deler av fagområdet som denne stillingen har ansvar for.

Det er vesentlig at søkerne har gode samarbeidsevner, ledelseserfaring og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og undervisningsarbeid, samt veiledning på ph.d.-nivå. I tillegg vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og pedagogiske ferdigheter. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Søkere uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges innen to år å gjennomføre dagskurs i universitetspedagogikk etter gjeldende retningslinjer ved DMF.

Generelt for stillingen
Stillingsinnehaveren plikter å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplaner og i videreutvikling av fagområdene og undervisningsoppleggene, herunder etter- og videreutdanning.

Stillingsinnehaveren skal bidra til at studentene får et globalt helseperspektiv og kunnskap om globale helseutfordringer innenfor eget fagfelt, og bidra til samarbeid rundt globale helseutfordringer både i forskning og utdanning.

Profesjonsstudiet i medisin ved NTNU foregår etter en integrert studiemodell hvor prekliniske, parakliniske og kliniske fag samordnes allerede fra første studieår. Undervisningen gis dels i små grupper sentrert om pasientbeskrivelser, dels som forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser og trening i ferdighetslab. En vesentlig del av undervisningen skjer ved problembasert læring i studentgrupper med universitetslærere som veiledere.

Stillingsinnehaverne må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Ved en eventuell forlengelse av stillingen skal det foretas en vurdering etter vedtatte retningslinjer for forlengelse.

Vi kan tilby:
• Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
• Et godt arbeidsmiljø
• Stilling som professor i kode 1013 avlønnes i lønnstrinn 68-101 i Statens lønnsregulativ, brutto fra kr
591 100 -1 255 200 per år. Normalt avlønnes stilling som professor II ved DMF i lønnsspennet
68 – 84, brutto fra 591 100 – 869 700. Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 avlønnes i lønnstrinn
57 – 77, brutto fra kr 509 800 – 711 500. Normalt avlønnes stilling som førsteamanuensis II i
lønnsspennet 60 – 71, brutto fra 498 900 – 629 100.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger. NTNU har kvalifiseringsstipend og mentorprogram for kvinnelige forskere.

Den som tilsettes pålegges å gjennomføre PBL-kurs for veiledere. Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse:http://www.ntnu.no/ledige- stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i PDF-format:
• CV, vitnemål og attester – To referanser bes oppgitt.
• Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal tas
hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
• Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren
spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
• Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søkere som tidligere har gjennomgått pedagogisk vurdering ved DMF bes om å vedlegge dokumentasjon.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Prodekan Hilde Grimstad, tlf. 95796635, e-post hilde.grimstad@ntnu.no
Leder NKT-Traume, professor Torben Wisborg, tlf. 41634853, e-post torben.wisborg@traumatologi.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-konsulent Yngve Lorentzen, HR-seksjonen DMF, NTNU yngve.lorentzen@ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via denne nettsiden innen søknadsfristen 29.11.2015.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i jobbnorge. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.