Utlysning forskerstilling, minner om søknadsfrist 24. januar 2016

Institutt for klinisk medisin
Akuttklinikken
Forsker, 20 % stilling
Ved UiO, Institutt for klinisk medisin, Akuttklinikken, er det ledig en 20 % stilling som forsker med fokus på alvorlige skader. Stillingen er opprettet i et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) og UiO.

Stillingen er forbeholdt søkere med arbeidsforhold i det område som dekkes av Helse Sør-Øst. Stillingen er 3-årig med mulighet til å søke forlengelse. Forlengelse av stillingen vil være avhengig av videre finansiering.

Stillingsbeskrivelse
Vi søker etter en forsker (SKO 1109) i 20 % stilling som skal spesielt videreutvikle forskningsaktivitet knyttet til alvorlige skader. Forskningsfeltet er, i tråd med NKT-Traumes mandat, definert bredt som hele behandlingskjeden fra forebygging over akuttbehandling til rehabilitering, og omfatter også helseøkonomi. Det forventes at stillingsinnehaver viderefører egen forskning og veileder kommende forskere innen feltet, samt deltar i en forskningsgruppe bestående av tilsvarende stillinger på de øvrige universitet (UiT, NTNU, UiB) med tilhørighet på NKT-Traume. Den som ansettes skal også ta initiativ til å utvikle forskingssamarbeid mellom universitetet, samarbeidende institusjoner og Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume).

NKT-Traume er fysisk lokalisert ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Akuttklinikken. For mer informasjon om NKT-Traume, se: www.traumatologi.no

Arbeidsomfanget i stillingen utgjør 20 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til disposisjon for Universitetet i Oslo og NKT-Traume. Arbeidstiden vil kunne tilrettelegges med hensyn til den enkelte søker, men det må påregnes månedlige felles arbeidsdager i gruppen, enten fysisk eller med videokonferanse.

I vurderingen av søkerne vektlegges dokumentert kompetanse innen forskningsmetodologi og formidling av vitenskap. Erfaring fra forskningsledelse, finansiering og veiledning vil også bli vektlagt. Den som tilsettes må ha erfaring med forskning innen traumatologi. Det er ønskelig med veiledningserfaring av kandidater på master- og PhD-nivå. Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til forskning og formidling.

Det forventes videre at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved Akuttklinikken. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans.

En to-årig plan for utvikling av egen forskning relevant for Akuttklinikkens strategiske satsninger må utvikles og presenteres til nærmeste leder innen seks måneder etter ansettelse.

Vurderingsgrunnlaget for sakkyndig komité er vitenskapelige arbeider, faglige og pedagogiske kvalifikasjoner, samarbeids- og formidlingsevne. Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon vil også bli vektlagt. I komiteens rangering av kompetente søkere trekkes hele bredden av disse kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som er sentrale for stillingen. Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige kvalifikasjoner. Originalitet og nyskaping i vitenskapelig produksjon vektlegges foran totalt omfang og nyere arbeider tillegges større vekt enn eldre.

I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til kunngjøringstekst, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og faglige formidlingskvalifikasjoner, samt planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner:
Forskningskompetanse i form av avlagt doktorgrad med relevant avhandling fra norsk universitet, eller tilsvarende kompetanse
Forskningserfaring innen traumatologi
Dokumentert kunnskap om forskningsmetodologi, formidling av vitenskap og erfaring i forskningsledelse, finansiering og veiledning
Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Miljøskapende evner
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
lønn etter lønnstrinn 60 – 70 (kr 510 100 – kr 614 700) avhengig av kompetanse
et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig integritet
god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
stilling i en IA-virksomhet
gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde

Søknadsbrev med beskrivelse av motivasjon for stillingen
CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
Fullstendig publikasjonsliste og oversikt over faglige arbeider. Dersom vitenskapelige arbeider er skrevet med flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse angis.
Liste over inntil 10 vitenskapelige artikler som du ønsker tillagt spesiell vekt
Hver av de 10 artiklene vedlegges i fulltekst i rekkefølge som oppgitt i listen
Oversikt over følgende kvalifikasjoner: pedagogiske, administrative, ledelse, formidling, språk
Eventuelle øvrige kvalifikasjoner
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju og legges ikke inn i portalen.
Når du søker bør du ha søknad, CV og motivasjonsbeskrivelse klar for opplasting som vedlegg da dette er obligatorisk.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist:24. januar 2016

Arbeidssted: NKT-Traume, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Akuttklinikken
Referansenummer: 2015/15097
Hjemmeside: http://www.med.uio.no/klinmed/

Kontaktpersoner:
– Forskningsleder Akuttklinikken, Professor Leiv Arne Rosseland
tlf: +47 23073700
– Leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi OUS,Torben Wisborg
tlf: +47 22119788
mob: +47 41634853
– Rådgiver Personal Klinmed, Bente Johansen (kun ved spm. om elektronisk søknad)
tlf: +47 22844074