Ny prosedyre for stabilisering ved mulig nakke- eller ryggskade

stabilisering

✓ Metoderapport – Stabilisering av columna
✓ Fagprosedyre – Stabilisering av columna

En bredt sammensatt nasjonal gruppe har laget en kunnskapsbasert prosedyre for pasienter som kan ha skade i nakke eller rygg. Prosedyren legges i Helsebibliotekets samling av Fagprosedyrer, og håpet er at den skal brukes over hele landet.

For ett drøyt år siden ga Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi og Kunnskapssenteret et oppdrag til en gruppe av helsepersonell med særlig kunnskap om alvorlige skader: Lag en kunnskapsbasert prosedyre for prehospital håndtering av nakke-/ryggskader. I over ett år har gruppa arbeidet med å formulere spørsmål, søke i all tilgjengelig litteratur og velge ut retningslinjer og studier som kunne brukes.

Elisab

”I motsetning til mange andre områder av medisinen er det på dette feltet ikke mange og gode studier å lene seg på”, sier gruppas metodeekspert og leder, Elisabeth Jeppesen. ”Derfor har vi måttet være ekstra nøye i konsensusprosessen. Prinsippet om ikke å påføre pasienten ytterligere skade har vært et viktig prinsipp i dette arbeidet”. ”En bred og nasjonal høringsprosess har også bidratt til at prosessen for utarbeidelse av denne prosedyren har vært god og jeg ser derfor lyst på at dette kan bli en prosedyre som implementeres over hele landet og således gir en lik praksis. Dette er så nært vi kommer en nasjonal prosedyre»

På 60- og 70-tallet kom det en del artikler som mente å kunne påvise at en kunne påføre ytterligere skade ved nakke- og ryggbrudd hvis en ikke stabiliserte bruddet før transport. Dette har ført til en utstrakt bruk av for eksempel ryggbrett og nakkekrager.

Per Kristian Hyldmo”Spørsmålet er om ikke denne praksisen kan ha gått for langt”, sier gruppas faglige leder, Per Kristian Hyldmo. Han er i ferd med å avslutte en doktorgrad om hva som skjer med luftveiene til alvorlig skadde, bevisstløse pasienter som blir liggende på ryggen. ”Vi tenkte i gruppa at vi måtte kunne klare å skille bedre mellom pasienter som trenger stabilisering av nakke og rygg og de som ikke trenger det – og ikke minst sørge for at bevisstløse pasienter ikke blir kvalt.”

Gruppa har måttet balansere risiko for skade mot sjansen for gunstige effekter av ulike behandlinger. Et annet moment er hvor stor sannsynlighet det er for de ulike skadene. Hyldmo sier det slik: ”Et ustabilt nakkebrudd med fare for lammelser er en svært alvorlig skade, men opptrer relativt sjelden. Alvorlige hodeskader er hyppigere, og faren for forverring eller død er stor hvis pasienten har ufrie luftveier. Utfordringen blir da å sørge for frie luftveier, samtidig som en er svært varsom med nakke og rygg.”

Wisborg Torben_240Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, Torben Wisborg er svært fornøyd med prosessen og resultatet. ”For godt et år siden ble det klart for oss at det var så ulike oppfattelser av behovet for stabilisering av nakke og rygg, at den samme pasient risikerte å få nakkekrage av og på flere ganger under den første transport og behandling. Vi er veldig fornøyd med å ha lagt til rette for at et samlet fagmiljø nå har en retningslinje som er best mulig forankret i den viten som faktisk finnes ”, sier Wisborg. ”Nå kan ledere i ambulanse- og luftambulasetjenester over hele landet velge å ta prosedyren i bruk. Samtidig ønsker vi tilbakemeldinger hvis det er forbedringer vi kan gjøre når den skal revideres.”

 

GRUPPAS MEDLEMMER

  • Elisabeth Jeppesen, forsker og prosjektleder, Kunnskapssenteret og NKT-Traume
  • Per Kristian Hyldmo, leder, Traumeenheten, Sørlandet sykehus HF
  • Thomas Hansen, akuttsykepleier og ambulansearbeider, Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Helge Asbjørnsen, overlege, Luftambulansetjenesten, Helse Bergen
  • Thomas Dolven, overlege, Anestesiavd., Haukeland sykehus
  • Daniel Kornhall, overlege, East Anglian Air Ambulance i Cambridge og anestesiavd., Nordlandssykehuset
  • Tor Brommeland, overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål
  • Joakim Jørgensen, overlege, avd. for Traumatologi og karavdelingen, OUS og ATLS Norge.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Jeppesen: elisabeth.jeppesen@norskluftambulanse.no
Torben Wisborg : torben.wisborg@traumatologi.no
Per Kristian Hyldmo: per.kristian.hyldmo@sshf.no