Høringssvar om NOU 2015:17 og prehospital thorakotomi.

Nasjonale kompetansetjenester skal spre kunnskap, og formidle kontakt til fagmiljø med ekspertise.

NKT-Traume bruker en del tid på høringssvar på aktuelle høringer. I det siste har vi kommentert NOU 2015:17 Først og fremst og en henvendelse fra Norsk Anestesiologisk Forening.

NOU 2015:17 Først og fremst inneholder mange gode vurderinger og forslag til bedre prehospital behandling av akutte tilstander og skader. NKT-Traume kommenterte spesielt at vi støtter forslaget om bedre forskning på lokale akuttmedisinske team med kommunal lege i vakt og lokal ambulanse samt legevaktpersonell, at vi mener at forslaget om fast tilstedeværelse av kompetent lege på R-AMK-sentralene må gjennomføres, at vi sterkt foreslår at alle ambulansehelikoptertjenester med tilhørende LA-AMK-sentraler anvender identiske kriterier for alarmering og aktivering og at styrking av ambulansetjenesten først og fremst skjer i bilambulansen, som er ryggraden i det prehospitale system. Vi støtter også forslaget om at HF og RHF pålegges å vurdere nødvendige løsninger for hvilke former for anestesilegeutrykning som er best egnet i sine områder iverksettes. Du finner hele vårt høringssvar her.

Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) har foreslått at prehospital thorakotomi (clam-shell) kan innføres i luftambulansetjenestene etter «dialog med samarbeidende spesialiteter (kirurgi, gynekologi/obstetrikk og pediatri) ved helseforetakene basert på denne anbefalingen… må diskutere hvordan man best kan legge til rette for en sikker praksis lokalt ved hvert tjenestested».

NKT-Traume har konsultert de medisinske ledere ved alle fire traumesentre, og har i samarbeid med Norsk Kirurgisk Forening laget en felles høringsuttalelse, som du finner her. I korte trekk finner vi at det er meget tvilsomt om erfaringer fra land med en høy andel penetrerende skader i tjenester som dekker store befolkningsmengder kan overføres til Norge, og om det vil være korrekt å prioritere opplæringstid i denne prosedyren. Prosedyren anses av traumesentrene for å være både vanskelig og farlig for utøverne, og vil – dersom det skulle lykkes å re-etablere spontan sirkulasjon – gi en rekke utfordringer under den videre transport som man i tilfelle også må kunne beherske.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi gjorde i 2013 en studie av hvor mange pasienter med alvorlig skade (ISS > 15) som ble behandlet prehospitalt av anestesilege (bil eller helikopter), og fant at det gjaldt 51% (Wisborg, upubliserte data). Vi tror den alvorlig skadde pasienten vil ønske seg at prehospitale leger bruker mer tid på å enes om indikasjonsstilling for utrykking og behandling enn trening i meget avanserte prosedyrer med minimal forventet helsegevinst.

Vi finner det uheldig at dersom dette forslaget er NAF’s hovedfokus for prehospital anestesilegevirksomhet, for det fjerner oss fra den mye viktigere diskusjonen om en prehospital tjeneste tilpasset våre norske forhold. Det er andre og viktigere utfordringer i Norge i dag.

Andre høringssvar fra NKT-Traume finner du her