Kommentarer til høringssvar fra Norsk Kirurgisk Forening og Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi vedrørende prehospital thorakotomi (resuscitativ thorakotomi).

NKT-Traume og Norsk Kirurgisk Forening (NKF) har i fellesskap svart på Norsk Anestesiologisk Forenings (NAF) høringsnotat der NAF ønsker å gi en anbefaling for «hvilke kirurgiske nødprosedyrer som NAF mener kan utføres av anestesileger i prehospital tjeneste».

Vårt felles høringssvar ble publisert på hjemmesiden til NKT-Traume den 31. mars, og du finner det her. Vi har fått to tilbakemeldinger, og etter avtale med avsenderne publiserer vi dem her og her. Den ene er fra overlege Bjarne Vikenes i luftambulansetjenesten på Haukeland Universitetssjukehus, og den andre fra Luftambulanseavdelingen på OUS. NKT-Traume har svart Bjarne Vikenes, og dette svaret finner du her

Vi er veldig fornøyd med at våre hjemmesider og høringsnotater gir debatt. Vi setter pris på de klare tilbakemeldinger, og denne diskusjon bør vi ta i åpenhet. NKT-Traume forsøker å bidra til det.

NKT-Traume har håndtert denne høring slik vi bruker å gjøre. I tråd med vårt nasjonale oppdrag har vi lagt høringssvaret på nett. Vi har brukt vårt nettverk av regionale traumekoordinatorer og regionale traumeansvarlige leger (som da også er de fire traumesentre, der lederne er kirurger). Det viste seg rask å være enighet i vurderingen, og vi ble derfor enige om å lage en felles høringsuttalelse mellom NKF, traumesentrene og NKT-Traume. Siden høringsnotatet kom fra NAF var det av gode grunner ikke mulig å be NAF være med på en høringsuttalelse, men vi antar at de regionale traumeansvarlige leger har drøftet saken i sine nettverk, også med sine anestesikolleger. Høringsuttalelsen er ført i pennen av flere parter, men godkjent av alle før den ble sendt. Vi ser at formuleringer i den kanskje ikke fremmer samarbeidet, og kunne ha vært utelatt. Omvendt ble initiativet fra NAF nok også oppfattet som lite diplomatisk, når NAF definerer arbeidsområder for anestesileger på andres tradisjonelle fagfelt.

På NAF’s generalforsamling kommenterte flere av NAF’s medlemmer forslaget, og det ble foreslått at NAF iverksatte en mini-metodevurdering i tråd med den som OUS har gjort vedr. bruk av ECMO på hjertestans. NAF valgte i stedet å sende forslaget til høring hos NKF, Norsk gynekologisk forening, Barnelegeforeningen, Resuscitasjonsrådet og NKT-Traume.

NAF valgte å IKKE sende høringsinvitasjon til NAKOS, som er den nasjonale kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, og ville vært en naturlig høringsinstans. NKT-Traume har vært i kontakt med NAKOS. Vi tror en hensiktsmessig vei videre kan være at NAKOS arrangerer et symposium om forslaget fra NAF. Vi har for så vidt sagt vår mening, men deltar selvsagt gjerne i et møte.

Etter NKT-Traumes syn mangler en diskusjon om hvor mange av de som dør etter thorakotomi som kunne ha overlevd på sykehuset. Det kan tenkes at det er mer enn to utveier for pasienten; forbli død på stedet eller forsøk på gjenoppliving med thorakotomi. Transport er et tredje alternativ som ikke synes å være diskutert? Vi ser frem til videre debatt om dette tema. Heldigvis berører problemet uendelig få pasienter, og saken bør prioriteres i lys av det.