Blødning etter stumpe traumer er en viktig medvirkende årsak til død ved traume

Blødning etter stumpe traumer er en viktig medvirkende årsak til død ved traume. I buken er milten det organet som hyppigst blør. Historisk sett har splenektomi ved åpen kirurgi vært den foretrukne behandlingen. I 2002 ble angiografi med embolisering av miltarterien innført som en alternativ behandling hos utvalgte pasienter med miltskade ved Oslo Universitetssykehus, senere er metoden tatt i bruk ved flere store sykehus i Norge. Fordelen ved embolisering er at miltfunksjonen bevares, og pasienten slipper en stor laparotomi hvis det ikke foreligger andre indikasjoner for åpen kirurgi.

I SJTREM er et retrospektivt materiale fra Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø presentert, med 109 pasienter over en periode på 13 år. Angiografi med embolisering ble innført i Tromsø i 2007, og artikkelen viser at metoden har blitt økende brukt samtidig som antallet splenectomier har gått ned. Metoden kan også komme til nytte for pasienter med miltskade som primært mottas på sykehus hvor metoden ikke er tilgjengelig, forutsatt at de stabile nok til å bli overflyttet til et større sykehus med angiolab.

Referanse: The treatment of spleen injuries: a retrospective study. Dehli T, Bågenholm A, Trasti NC, Monsen SA, Bartnes K. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2015 Oct 29;23:85. doi: 10.1186/s13049-015-0163-6.

Trond Dehli, overlege ved UNN og førsteamanuensis II ved UiT.
Skrevet av Trond Dehli, overlege ved UNN og førsteamanuensis II ved UiT.