«Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested» er ute på høring

Etter gjennomgang av helsetjenesteinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2011 var en av anbefalingene å utvikle et oppdatert planverk for helsetjenestens organisering på skadested. Utkast til «Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested» er nå ute på høring.

amb-i-fart-Foto-Therese-B.-Kirkesæther-300Håndtering av større hendelser med mange alvorlig skadde skjer sjelden og utgjør en utfordring både for de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus og øvrige nødetater. Formålet med «Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested» er å avklare ansvarsforhold og skissere sentrale prinsipper og hovedoppgaver for helsetjenestens innsats ved masseskadehendelser og storulykker.

Tydeligere og mer intuitiv navnsetting av ledelsesfunksjoner

Helsedirektoratet foreslår endringer i terminologi/navnsetting for å bidra til en tydeligere og mer velfungerende organisering av helseressursene. I høringsbrevet fastslås det at «navnsettingen har vært opphav til forvirring og diskusjoner både rundt hvilke oppgaver den enkelte har, hvem som skal bekle rollene, hvem som skal være bindeleddet mot politiets innsatsleder og hvem som skal være overordnet hvem».

Endringer som foreslås er å fjerne Fagleder helse og Operativ leder helse og innføre
Innsatsleder Helse (ILH) og Medisinsk leder helse (MLH). Begrepene strategisk, operasjonell, taktisk og operativ i navnsettingen på lederfunksjonene på skadested er forvirrende og bør unngås.

Ikke videreføring av Fagleder helse

I dag ledes innsatsen på skadested av Fagleder helse som også har som primærfunksjon å være kontaktperson for politiets innsatsleder slik det er beskrevet i Politiets beredskapssystem (PBS). Helsedirektoratet foreslår at helsetjenestens innsats på skadestedet bør kunne ledes av kvalifisert ambulansepersonell (ambulansearbeider/ paramedic), mens det medisinske arbeidet bør ledes av en lege.

Vurdering tar blant annet utgangspunkt i erfaring som viser at størstedelen av ledelsesutfordringene og koordineringen mot de andre samvirkeaktørene ikke gjelder medisinskfaglige spørsmål, men organisatoriske, operative og redningsfaglige forholdhelsetjeneste, samt at innsatsen på skadested må ledes fra det tidspunkt første helseenhet ankommer skadestedet. Ambulansepersonell er ofte de første på et skadested. Det medisinske arbeidet bør ledes av lege.

Innføring av Innsatsleder Helse (ILH) og Medisinsk leder helse (MLH)

Betegnelsen operativ i tittelen Operativ leder helse foreslås fjernet. Operativ forveksles ofte med «operasjonell» som politiet benytter om sine operasjonssentraler, med referanse til hierarkiet strategisk – operasjonelt – taktisk. For å unngå unødige misforståelser knyttet til begrepsbruken, er det ønskelig å unngå bruk av begrepene strategisk, operasjonell, taktisk og operativ i navnsettingen på lederfunksjonene på skadested. Dagens bruk samsvarer heller ikke med Forsvarets (og NATOs) bruk av disse begrepene.

Helsedirektoratet foreslår i stedet å innføre to primære ledelsesfunksjoner for helsetjenestens innsats på skadested/innsatsområde med titlene Innsatsleder helse og Medisinsk leder helse.

Innsatsleder helse (ILH) skal lede helsetjenestens samlede innsats på skadestedet/innsatsområdet, og vil som oftest bli utført av fartøysjef på første bilambulanse. Tittelen tydeliggjør at at dette er en samarbeidsfunksjon med politiets og brannvesenets innsatsledere.

Medisinsk leder helse (MLH) er øverste medisinske leder. Rollen innehas av lege. MLH er underlagt ILH og samarbeider med denne. Ved hendelser der lege ikke er til stede er det ILH som leder både samvirke og medisinske vurderinger.

Høringssvar

Oppdraget med å utarbeide et utkast til veileder ble gitt til Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) av Helsedirektoratet i 2013.

 

Helsedirektoratet inviterer nå høringsinstansene til å gi vurderinger av utkastet til Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested. Høringssvar sendes som e-post til postmottak@helsedir.no, merket med saksnummer 16/11175

Høringsfristen er den 17. juni.

Les også Ambulanseforums artikkel om utkastet til ny veileder her!