Nye forskere ansatt i samarbeid med NKT-Traume.

Forskning er en viktig oppgave for NKT-Traume, fordi det fortsatt er mange uløste spørsmål innen behandling av alvorlig skadde. Mye av forskningen som gjøres innenfor traumatologi i Norge har vært kjennetegnet av begrensede og regionale materialer, som gjør det vanskelig å få solide konklusjoner.

NKT-Traume har derfor besluttet å tilby de fire universitet med medisinerutdanning hver sin 20% stilling som engasjement i tre år. Alle universitet har takket ja, og foreløpig er overlege Trond Dehli ved Universitetssykehuset i Nord-Norge ansatt på UiT som førsteamanuensis II, og avdelingssjef Guttorm Brattebø ved Haukeland Universitetssjukehus ansatt på UiB som professor II. De to øvrige stillinger ved NTNU og UiO har vært utlyst, og det er mange godt kvalifiserte søkere begge steder. Alle søkere bedømmes av uavhengige vitenskapelige komiteer, og de to siste komiteer er i gang med sitt arbeid.

Trond Dehli, overlege ved UNN og førsteamanuensis II ved UiT.
Trond Dehli

Trond Dehli er 46 år, og har tatt doktorgrad på anal inkontinens, mens resten av forskningens hans er på traumerelaterte emner. Trond har vurdert effekten av å endre kriterier for utløsning av traumealarm, sett på implementering av traumesystem i Norge og er nå i gang med flere studier på miltskader.

Guttorm Brattebø
Guttorm Brattebø

Guttorm Brattebø er 55 år, og en av stifterne av Stiftelsen BEST: Bedre & Systematisk Teamtrening. Guttorm har omfattende forskning på team og teamtrening, men også innen hypotermi, kvalitetssikring og luftambulansetjeneste.

Vi gleder oss til å ha alle fire forskerstillinger besatt, men starter allerede nå felles forskningsprosjekt med de to nytilsatte forskere. Målet for NKT-Traume er at alle forskningsprosjekt innen traumebehandling for fremtiden rekrutterer pasienter fra hele landet, og at forskernes internasjonale nettverk knyttes sammen så Norge både bidrar og kan høste av andres erfaringer.