Society of Trauma Nurses (STN) Annual Conference 2016 Anaheim

STN er en organisasjon for sykepleiere som er involvert i traumebehandling det være seg klinisk, administrativt, i forskning eller i utdanningsroller. Årets konferanse ble arrangert i Anaheim fra 30. mars til 2. april. Over 550 sykepleiere deltok på konferansen. De fleste deltagerne var fra USA, men det var deltagere fra Sør Amerika, Asia og Europa. Det var fem deltagere fra Norge. Anestesisykepleier Jeanette Finstad ved Oslo universitetssykehus – Ullevål hadde posterpresentasjon om evaluering av KITS. Det ble vist stor interesse for KITS og resultatene som Jeanette presenterte.

KITS Anaheim_6870

Konferansen bød på mange spennende forelesninger. Det var flere innlegg om den eldre traumepasienten. Flere og flere kommer i kategorien eldre >65 år og andelen eldre over 85 år øker mest. Den forventede levealderen øker over hele verden. USA har et gode traumeregistre med mange pasienter.
En studie av 1800 traumepasienter over 65 år viste at 90 % av skademekanismen var fall fra egen høyde. Grunnen til økt fokus på den eldre traumepasienten er at de eldre har fysiologiske forandringer i alle kroppsfunksjoner, mindre ressurser, sammensatte pleiebehov, høyere komplikasjonsfrekvens og komplikasjoner kan føre til dårligere utkomme samt økte utgifter for samfunnet.
Flere sykehus hadde innført geriatrisk/indremedisinsk/tverrfaglig tilsyn på alle traumepasienter over 65 år for å forebygge komplikasjoner, bevare funksjoner samt tidlig planlegging og tilrettelegging av utskrivelse.

Det ble igjen understreket viktigheten av tidlig oppstart med enteral ernæring for å opprettholde kroppens immunforsvar. Samtidig ble det påpekt hvor viktig det er at tarmen er godt perfundert.
Dårlig sirkulert GI traktus kan føre til MOF, sepsis og forlenget intensivforløp. Ernæring bør startes innen 24-48 timer etter innelggelse. Parenteral ernæring skal bare startes opp om det har gått syv dager uten oppstart av enteral ernæring.

Hodeskader er et gjengående tema på traumekongresser. The Brain Trauma Foundation (BTF) har guidelines for indikasjoner for innleggelse av ICP-måler. Disse forholder seg til GCS og CT-caput.
De utarbeider for tiden nye retningslinjer for pasienter med hodeskade:

 • Unngå hypotensjon,
 • Anvend hyperosmolal therapi
 • ICP-monitorering (ICP <20mmHg)
 • Sedasjon: profylaktisk anvendelse av barbiturater NEI, terapeutisk anvendelse av barbiturater JA, Propofol anbefalte medikament JA
 • Ernæring innen dag 7
 • Profylaktisk anvendelse av hyperventilasjon NEI
 • Unngå hypoksemi
 • Profylaktisk hypotermi
 • DVT profylakse
 • Hjerne-oksygenering monitorering (måler bare små områder av hjernen)
 • CPP >50-70mmHg

 

Hovedpunkt:

 • Anvendelse av BTF guidelines har bedret utfallet til alvorlig hodeskadepasienter
 • Å måle ICP mener man minsker mortaliteten på sykehus, men langsiktig prognose?
 • HTS anbefales over Mannitol som osmotisk agent. Bør vurdere volumstatus før anvendelse av Mannitol
 • Craniectomi ved alvorlig hodeskader er et diskutert tema.. Viktig å selektere pasientene, vurdere sannsynlig utfall av skaden og timing!
 • TQIP (Best practice in the management of traumatic brain injury) gir anbefalinger om hvordan behandle høyt intrakranielt trykk, og samsvarer med BTF. Anbefales å anvende denne!!

USA har satset på å utdanne kliniske spesialister i sykepleie, Advanced practise registered nurse (APRN) APRN er en spesialisert utdanning for sykepleiere. De fullfører et avansert program som tillater individuell praktisering med tilsvarende ansvarsoppgaver som legen. De utøver en høyere grad av behandling og utføre et utvalg av prosedyrer som vanlige sykepleiere ikke har lisens til å utføre. APRN fokuserer ofte på spesielle deler av populasjonen inkludert, geriatri, pediatri, mental helse, akutt medisin og traume.

Lovene om APRN varier fra stat til stat i USA, men typisk inkluderer de oppgaver som å utføre fysiske undersøkelser, diagnostiere sykdom, forordne og analysere diagnostiske tester og prosedyrer, og behandle pasienten. De kan også forordne medisiner med begrensninger (eksempelvis antibiotika).
Avhengig av lovverket i statene kan eller kan ikke APRN jobbe under tilsyn av legen.

Utviklingen i USA viser at det vokser frem et mindre antall leger enn det som er nødvendig, og behovet for APRN er økende. For å bli en APRN må du ha en bachelor grad i sykepleie, ha minst to år med sykepleie erfaring og ha høyere grad av utdanning. En mastergrad i sykepleievitenskap er minimum som høyere grad for å bli APRN.

Et eksempel av et utvalg prosedyrer som APRN innen traume og intensivsykepleie utfører:

 • arteriekran
 • thoraxdren
 • intubasjon
 • fiberoptisk bronkoskopi
 • CVK
 • Lumbal punksjon

 

Som medlem i STN får man tidsskriftet Journal of Trauma Nursing (6. utgivelser i året), tilgang til utdanningsprogrammer, månedlige web-forelesninger samt å være del av et verdensomfattende traumenettverk for sykepleiere.

Bli medlem her!