Nyttige muligheter med nasjonale traumeregistre

Det nasjonale norske traumeregister er under oppbygging, se www.nasjonalttraumeregister.no. Det finnes andre traumeregistre rundt i verden, ett av de eldre er Trauma Audit and Research Network (TARN) med hovedbase i England www.tarn.man.ac.uk. TARN ble etablert på 1990-tallet som UK Major Trauma Outcome Study, og samler nå data fra de fleste britiske sykehus, samt en del sykehus i andre land.

Mer enn 100 publikasjoner er utgått fra TARN eller basert på data fra TARN. I en nylig artikkel oppsummerte Antoinette Edwards de 10 viktigste publikasjonene. Du finner selve oppsummeringen her: http://emj.bmj.com/content/32/12/966.abstract. Artikkelen ligger åpent tilgjengelig på nett.

18 m1i

Artiklene som er utvalgt handler om blant annet hodeskader, dels forbedring i behandling ved sentralisering til nevrokirurgiske avdelinger, dels om dårligere behandling av eldre pasienter med hodeskade. En artikkel beskriver behandling med antikoagulasjon (warfarin) som selvstendig risikofaktor for død sammenlignet med tilsvarende pasienter uten antikoagulasjon. To studier så på andre måter å karakterisere alvorlighet og case-mix i større pasientmaterialer. En studie så om klassifikasjonen av større blødning som anbefalt i ATLS var i samsvar med virkeligheten slik den ser ut i databasen, og fant at det ER sammenheng mellom hjertefrekvens, systolisk blodtrykk, respirasjonsfrekvens og Glasgow Coma Scale (GCS), men ikke så klar som ATLS definisjonen. En artikkel så om nasjonale retningslinjer faktisk ble fulgt, og fant at i perioden 2003-2009 ble bare 27% av pasienter med alvorlig hodeskade behandlet i nevrokirurgiske avdelinger som retningslinjene tilsa. For de som ikke fikk behandling i nevrokirurgisk avdeling var odds ratio for å dø 1,85, altså nesten en dobbelt så stor risiko for død!

Alle artiklene har eksakt henvisning i artikkelen. Oppsummeringen viser at et nasjonalt traumeregister har stor nytteverdi som en database ikke bare for forskning, men først og fremst for å kunne påpeke hvor traumebehandlingen bør forbedres. Det norske nasjonale traumeregister er på vei, og de første resultat imøteses med spenning!