Morgendagens kolleger trener på mottak av traumatiserte pasienter!

Utdanning av leger, sykepleiere, spesialsykepleiere og radiografer foregår per i dag på mange måter som separate utdanningsløp, til tross at profesjonene arbeider tett sammen i tverrfaglig team etter endt utdanning. Hovedbudskapet fra daværende statsråd Tora Aasland når hun la fram Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd: Samspill i praksis i 2012 var at Helse- og sosialfagutdanningene trenger en kraftig fornying for å kunne tilby den kompetansen samfunnet vil trenge i framtida.morgendagenspasienter
Forfatter: Ulrika Eriksson, Educator ATLS Norge og Sverige

Med det som et utgangspunkt, er det med glede vi i dag ser at flere utdanningsinstitusjoner fokusert på akkurat dette med tverrfaglighet og samhandling i forbindelse med ivaretakelse av traumatiserte pasienter. Eksempel på utdanningsinstitusjoner som valgt dette er: NTNU, Campus Gjøvik (tidl. HIG) og NTNU, Campus Trondheim (tidl HiST) i samarbeid med Medisinsk SimulatorSenter ved St. Olavs Hospital samt Universitetene i Tromsø og Oslo i samarbeid med Stiftelsen BEST for å nevne noen.

Se eksempel fra NTNU, Campus Gjøvik:

Felles nevneren for disse eksemplene er bruken av simulering som pedagogisk metode. Simulering som læringsform er meget godt egnet som en praksisforberedende metode for akkurat profesjonsutdanningene.

Gjennom denne type læringsform kan morgendagens kolleger gis mulighet for å trene på utfordrende kasuistikker gjennom å arbeide tverrfaglig i et realistiske senario, i et trygt læringsmiljø. Tverrfaglig simulering skaper større forståelse for sin egen og ikke minst andre samarbeidende profesjoners roller. Studentene får en mulighet til benytte systematiske vurderingsverktøy så som ABCDE-algoritmen, dokumentasjonsverktøy (eks. BEST-skjema), samt muligheten til få øve på kommunikasjon, samhandling og ledelse (ISBAR, CRM-prinsippet og TeamSTEPPS). Læringsformen gir den enkelte student anledning til å oppleve mestring, samt at erfaringer fra øvelsen omsettes til refleksjon, som i sin tur kan bidra til læring som kan benyttes i reelle pasientsituasjoner.

Gjennom tverrfaglige simuleringer i studieløpet har utdanningsinstitusjonene på lik linje med spesialisthelsetjenesten som i mange år fokusert på teamtrening for traumeteam (eks. BEST-kurs) en og samme treningsmetode.

Utdanningsinstitusjonene som valgt tverrfaglig simulering som læringsform for studenter som skal arbeide sammen etter endt utdanning er viktige bidragsytere til morgendagens og fremtidens traumeteamsmedlemmer!

Referanser: