Abstract til AKUTTDAGENE 2016 Stjørdal, Hell 18.-19. oktober

Akuttdagene er rettet mot personer som jobber innen prehospitale tjenester, AMK, Legevakt, akuttmottak og andre akuttmedisinske felt. Akuttdagene arrangeres hvert år på ulike steder i landet, og er en av de viktigste årlige konferansene innen akuttmedisin.

Akuttdagene 2016 vil inneholde en sesjon med vitenskapelige abstracts.

De 4 beste abstractene vil bli kunne presenteres muntlig i sesjonen. Presentasjonen vil gjennomføres som 10 minutter muntlig presentasjon og 5 minutter til spørsmål og kommentarer. Det blir også satt av plass i utstillerområdet til å presentere evt posters. Det vil da bli satt av tid der deltagerne kan besøke posterne.

Det blir premier til de 3 beste som presenteres. 3000,- til den beste og 1000,- til de 2 neste.

Instruksjon for innsendelse av abstract

• Skrifttype: Times New Roman front, størrelse 12
• Abstractet skrives i WORD
• All tekst må være skrevet innenfor en ramme av 15 x 22 cm • Venstre marg skal være rett

Abstract sendes til leder NLAS elektronisk innen 30. juni 2016: akuttsykepleiere@gmail.com

Disposisjon:

• Overskrift: Tittel på abstractet skrives med store bokstaver
• Forfatterens navn skrives på ny linje med foredragsholderens navn først, arbeidsted og en mailadresse skrives med små bokstaver på ny linje
• Innledning: Kort presentasjon av problemstilling og hensikt med undersøkelsen/prosjektet
• Materiale og metode: Kort om antall, utvalgskriterier/begrensning og metode
• Resultater: Kort oppsummering av de viktigste resultatene, gjerne med en figur eller tabell
• Konklusjon: Vurder betydningen av resultatene, gjerne med en anbefaling eller kanskje en advarsel
• Litteratur: Inntil 3 nøkkelreferanser kan inkluderes til slutt. Bruk APA, Harvard eller tilsvarende stil.

Alle abstract må skrives på angitt måtte.

Alle må kontrollere at de får en kvittering med returmail på mottatt abstract. Valg til fremlegg som Frie foredrag foretas av styret i NLAS i samarbeid med fagprogramkomiteen for AKUTTDAGENE. Tid til presentasjon og diskusjon vil foredragsholdere få beskjed om skriftlig i god til før foredraget. Basert på antall fremlegg og tid til disposisjon i programmet.

Alle foredragsholdere må bruke Power point. Alle abstract som blir godkjent til fremlegg vil bli ”publisert” på www.nlas.no som pdf-filer etter konferansen. Behov for evt anonymisering av bilder må gjøres av foredragsholder før publisering.