Regionalt traumeseminar, Helse Vest 22. – 23. september

40

Fellesseminar for traumatologi
Helse Vest.
Sted: Scandic Bergen Airport.

Det inviteres til regional traumesamling i Helse Vest.

For å gi aktørene i traumesystemet, fra utøver til administrative ledd, en felles arena for «påfyll», arrangerer Traumesenteret ved HUS traumeseminar 22. -23. september 2016. Samlingen er på Scandic Bergen Airport, Kokstad, ca 1,5 km fra flyplassen.

Samlingen har et generelt faglig fokus og er åpent for traumeinteresserte fra alle faggrupper. Vi har kapasitet til omkring 110 deltakere på denne samlingen. Noen plasser er forbeholdt traumenettverket i regionen. Det oppfordres til å være raskt ute med påmelding. Påmeldingen registreres fortløpende. Ved stor interesse, fordeles plassene mellom helseforetakene slik at en får en god regional profil.

Traumesamlingen er gratis for ansatte i helseforetakene. For deltakere utenfor helseforetakene/ legevakt tilkommer en egenbetaling som dekker dag-pakker og middag på totalt 1500,- (Uten middag kr 1000,-).

Målgruppen for samlingen er, utover de formelle deltakerne fra traumenettverket, alle traumeinteresserte fra regionen. Spesielt er det ønskelig med deltakere fra de kliniske fagfeltene og ansvarlige i de respektive ledd i traumearbeidet.

For tilreisende med behov for overnatting på hotellet dekkes også dette for inntil 15 deltakere fra hvert helseforetak.

Programmet er lagt opp med som en variasjon av forelesninger fra ulike fagfelt.

To temaområder har fått økt fokus på denne samlingen. Det ene er beredskap. Vi er inne i en tid med økt risiko internasjonalt. I 2017 gjennomføres verdens tredje største sportsarrangement, sykkel-VM i Bergen. Det er derfor naturlig å fokusere på hvilke utfordringer, kapasiteter og beredskap som er innen helsevesenet på dette området.

Det neste området er rehabilitering. Rehabilitering har tradisjonelt vært en lite synlig del av traumesystemet. Vi ønsker å fokusere mer på at helheten av traumebehandlingen er det som betyr noe for pasienten og for samfunnet generelt. Vi har derfor lagt inn tre tema som omhandler rehabilitering.

Spørsmål i forbindelse med seminaret sendes til:
Regional traumekoordinator
Kurt Andersen
47290299
Kirurgisk Klinikk
5021 Bergen
traumesenteret@helse-bergen.no

Påmelding:

http://traumatologi.pameldingssystem.no/nettverksmote-helse-vest-1

En ber om at påmelding sendes fortløpende og senest innen: 07/09-16.

Avmelding etter denne dato kan medføre fakturering av kostnader.
For eksterne som ønsker overnatting kan dette tilbys for kr 1030,- pr. natt.

Traumesenteret
Haukeland Universitetssjukehus

 

Foreløpig program

Dag 1 22.09.2016
Kl Tema
0900 -0915 Velkommen og praktisk info
0915 -0945 Etablering av traumesenterfunksjoner Helse Bergen HF
0945-1015 Legevaktslegens rolle og utfordringer
1015 – 1025 Pause
1025-1115 Prehospital håndtering av traume pasienten
1115-1200 Mottak av traumepasienten – Primær og sekundærundersøkelsen
1200-1230 Hodeskader – hva behandles hvor og hvordan?
1230 – 1315 Lunsj
1315-1400 Brannskadehåndtering for dummies
1400-1430 Rehabilitering av traumepasienter – Når og hvor?
1430-1450 Status nasjonal kompetansetjeneste – Traumatologi
1450-1500 Status nasjonalt traumeregister – Helse Vest
1500-1510 Pause
1510-1600 Når katastrofen er et faktum – Helseperspektiv
1600-1610 Avslutning dag 1
1900 Middag – Felles middag Scandic Bergen Airport
Dag 2 23.09.2016
0800-0810 God morgen / Oppsummering etter dag 1
0810-0840 Ortopediske skader
0840-0910 Rehabilitering av hodeskader
0910-0940 Radiologi; Når hvor og hvordan
0940-0950 Pause
0950-1020 Rehabilitering ryggmargskader
1020 -1120 Intensivbehandling, Hensyn og pasientbehov
1120-1200 Pasienterfaring
1200-1230 Lunsj
1230-1315 Flerskade hendelser og beredskap
1315-1400 Act of terror – Politiets perspektiv
1400-1430 Regionens kapasiteter og helseberedskapsperspektiv
1430-1450 Sekundært traume- Hjelperens inntrykk
1450 -1500 Oppsummering og vel hjem