Invitasjon til obligatoriske kurs for registrarer – AIS-kurs og kodekurs

I oktober arrangerer Nasjonalt traumeregister todagers AIS-kurs og en dags kodekurs for registrarer på Haukeland sykehus, Bergen – to obligatoriske kurs for registrarer.

Skal du innregistrere data i Nasjonalt traumeregister, er begge disse kursene obligatoriske. For registrarer vil det ikke bli utstedt lisens for registrering i Nasjonalt traumeregister uten fullført Kodekurs og godkjent AIS-kurs. Det er også sterkt anbefalt at registeransvarlige skal ha godkjent Kodekurs og AIS-kurs.

Nedenfor finner du mer informasjon om tidspunkt, målgruppe, kursinnhold, kursemner og påmelding:

Kodekurs for registrarer

Tid:
17. oktober 2016 kl 1200 – 1700

Målgruppe:
Helsepersonell som er tiltenkt å inneha rolle som traumeregistrar ved traumesykehus/traumesenter som skal innregistrere data i Nasjonalt traumeregister.

Kursinnhold:
Kurset er på totalt 5 timer.

Emner:
Generell informasjon om formål og metode for Nasjonalt Traumeregister.
Innføring og opplæring i registrering for Nasjonalt traumeregister.

 • Gjennomgang av databasen
 • Metoder for innhenting av data/datafangst
 • Innregistrering av data
 • AIS-registrering
 • Uttrekk av data
 • Rapporter

Plenumdiskusjoner

Kurset er gratis. Det serveres lunsj og kaffe/frukt.

AIS kurs – Skadegradering

Tid:
18. oktober kl 0830 – 1730, og
19. oktober kl 0830 – 1500.

Målgruppe:
Sykepleiere, leger, registrarer og forskere som arbeider med traumedatabaser. Kurset er godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie hos NSF med totalt 12 timer.

Kursbeskrivelse:

 • Kursversjon: The Abbreviated Injury Scale, 2005 edition, update 2008.
 • Kurset er på totalt 14 timer fordelt på forelesninger og selvstendig arbeid, hvor norske anonymiserte pasienteksempler er brukt i kodeøvelsene.
 • Deltakerne trenger ikke å ha tidligere erfaring i bruken av AIS
 • Kursmanualen er på engelsk
 • Kurset tar ikke for seg koding innen ICD-10 kodeverket

 

Emner:

 • Beskrivelse av skadegraderingsmetoder og teknikker for bruk av disse
 • Hvordan skadegradering kan brukes og misbrukes
 • Koderegler og konvensjoner samt metoder for gradering av alvorlig skadde pasienter med multiple skader.
  – Forståelse av struktur, oppbygging og innhold i The Abbreviated Injury Scale, 2005.
  – Uttrekk av traumedata.
  – Ekskludering av informasjon som ikke skal kodes.
  – Hvordan skille på skader, komplikasjoner og utkomme.
  – Anvendelse av reglene for kalkulasjon av Injury Severity Score (ISS) i multiple kroppsregioner.

 

Kursavgift:
Kursavgiften vil bli kr 5000,-.
Kursavgiften dekker sertifiseringskostnader, kursmateriell, AIS manual og lunsj/bevertning begge dager.
For deltakere som har tatt kurset tidligere og som ønsker å delta for andre gang, er kursavgiften Kr. 2500,-. De vil da ikke motta ny AIS manual.

Påmeldingen er bindende. Avmelding etter påmeldingsfrist vil bli fakturert med kursavgift.

Påmelding og spørsmål

Påmelding skjer per epost til Vigdis Giil-Jensen. Husk å oppgi i påmeldingen hvilket sykehus dere kommer fra, adresse, telefon og fakturaadresse.

Spørsmål:
Vedrørende innhold rettes dette til Morten Hestnes, tlf.: 221 17 446 / 971 89 081.
Vedrørende påmelding etc. til Vigdis Giil-Jensen, tlf.: 934 67 650.