NAKOS inviterer til Fagmøte – prehospital nødkirurgi/thorakotomi

logo

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) inviterer til fagmøte om prehospital nødkirurgi/thorakotomi.

Bakgrunn: Hjertestans utenfor sykehus hos traumepasienter er forbundet med lav overlevelse. Prehospitale miljøer i Storbritannia (London) har publisert økt overlevelse hos pasienter med sirkulasjonsstans etter penetrerende thorakstraume, ved innføring av en prosedyre for «clamshell» thorakotomi utført av anestesi/EM1-leger i prehospital tjeneste (ambulansehelikopter/legebil).

Dette har utløst en omfattende internasjonal faglig debatt om indikasjoner, forsvarlighet og utdanning tilknyttet den aktuelle prosedyren.
Norsk anestesiologisk forening (NAF) har utarbeidet en tilråding som beskriver indikasjoner, organisering, kunnskaper og trening for at prosedyren kan inngå som en del av det prehospitale akuttmedisinske tilbudet. Tilrådingen ble sendt på høring til et utvalg organisasjoner tidligere i år. Etter at høringsrunden var avsluttet har diskusjonen fortsatt i fagmiljøene.

Fagmøtet arrangeres for å gjennomgå evidensgrunnlag for denne type nødthorakotomi og oppsummering av hovedpunktene i den faglige debatten, med fokus på fortsatt dialog.

Målgruppe: Anestesileger i prehospital akuttmedisinsk tjeneste, kirurger og ortopeder med traumekirurgisk ansvar, forskere i akuttmedisin og traumatologi, fagdirektører og ledere i helseforetakene, helsemyndigheter.

Program: Thorakotomiens historie, prehospital nødthorakotomi – sett fra traumekirurgens ståsted, nødtorakotomi – evidensgrunnlag sett fra et prehospitalt ståsted, betraktninger rundt forsvarlighet og etikk. Paneldebatt.

Program finner du her.

Tid og sted: Fagmøtet arrangeres torsdag 3. november 2016, kl. 10.00 – 15.00 i auditoriet, Kreftsenteret, OUS-Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

Det vil bli servert en lett lunch ca. kl. 12.00.

Påmelding: Bindende påmelding (grunnet lunchbestilling) sendes på e-post til: Teresia@nakos.no, innen 28.10.16. Det er ingen deltakeravgift. Vel møtt!

Du kan laste ned invitasjonen her

Med vennlig hilsen

Jan Erik Nilsen
Daglig leder/overlege NAKOS