Pris til akuttmedisinsk og allmennmedisinsk innsats i distrikts-Norge

NKT Traumes leder og professor i akuttmedisin Torben Wisborg ble sammen med professor i allmennmedisin Steinar Hunskår nylig hedret med Anders Forsdahls pris 2016 for markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge.

wisborg_hunskar

To kandidater fikk i år Anders Forsdahls pris, som er prisen som deles ut til personer som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. NKT Traumes (Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi) Torben Wisborg og  professor i allmennmedisin Steinar Hunskår deler Anders Forsdahls pris 2016.

– Årets kandidater kom fra ulike miljøer, og var alle sterke, fortalte styringsgruppen i talen under prisutdelingen.

– Vi valgte derfor å gi prisen til to leger som vurderes som likeverdige – de er begge raust inkluderende, men også modig insisterende ledere med betydelig faglig impakt og integritet. Begge representerer sterke ledd i en livreddende kjede – den som er der for de mange kronisk syke, skrøpelige eldre, de med komplekse og sammensatte behov, barn, ungdom og deg og meg når vi trenger øyeblikkelig og akutt hjelp.

Unik innsats

– Å motta prisen sammen med Steinar Hunskår understreker nettopp viktigheten av å styrke alle ledd i den livreddende kjeden i distrikts-Norges helsetjeneste, sier Torben Wisborg.

– Denne prisen er en glede og ære.

Wisborg ble nominert av flere, blant annet legekollegane Mads Gilbert, Håkon Kvåle Bakke, Torkjel Tveita og Mette Kjær, for sin mangeårige forskning på utfordringer med skadebehandling i grisgrendte strøk, sitt arbeid med å bedre skadebehandling i distriktene gjennom BEST- konseptet (Bedre og systematisk teamtrening), og sin innsats for å utvikle et forskningsmiljø ved Finnmarkssykehuset.

– Wisborgs innsats for hele helsetjenesten må sies å være unik, uttaler styringsgruppen.

– Torben Wisborg har jobbet på en inkluderende måte med fagutvikling og forskning til beste for både befolkning og ansatte i helsetjenestene. Han har også jobbet i lavinntaksland og konfliktsoner.

Videre vektlegges at Wisborg har lagt ned et anselig arbeid med å bygge opp egen og andres forskningsaktivitet. De smarte grepene han tok som mangeårig leder for forskningsstyret ved sitt lokalsykehus, Finnmarkssykehuset, har resultert i at flere tar doktorgrad der. Wisborgs egen forskning har dreid seg om særegenhetene ved skader og akutt sykdom i distriktene.

I tillegg til å være leder for NKT Traume, som han også var med å opprette i 2013, er Torben Wisborg overlege i anestesi i Hammerfest, professor i akuttmedisin ved UiT Norges arktiske universitet.

En tydelig stemme for kvalitetsforbedring av det allmennmedisinske faget

Årets pris gikk også til Steinar Hunskår. Hunskår er fastlege i Lindås, professor i Bergen og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Han er en erfaren professor med en betydelig kapasitet og merittliste, og har i omlag 30 år vært i allmennmedisinen. Han hedres spesielt for sitt arbeid med å sikre utvikling og utbygging av fastlegeordningen, hans innsats for kvalitetsforbedring av det allmennmedisinske faget, ledelse av forskerlinjen ved fakultetet i Bergen og innsatsen i å bygge opp og være forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm).

– Som professor har Hunskår vært en tydelig stemme for kvalitetsforbedring av det allmennmedisinske faget. Gjennom Nklm har han argumentert for rammebetingelser som bedre vaktordninger, fast lønn på legevakt, legevakt som del av fastlegenes kommunale oppgaver. Han deltar fremdeles selv i legevakt og har skrevet, forsket og sørget for uvurderlige styringsdata i en årrekke for feltet, uttaler styringsgruppen.

Anders Forsdahl – Doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste

anders_forsdahl-gifw150h183Anders Forsdahl (1930-2006) var lege, og spesielt opptatt av hvordan oppvekstvilkår virker inn på helse. Med utgangspunkt i lokale forhold i Finnmark forsket han på oppvekstforhold som årsak til livsstilssykdommer. I 1968–71 kartla han på Bugøynes, sammen med helsesøster Hedvig Salmi, etniske forhold, røykevaner, kaffeforbruk og badstuvaner. I studien undersøkte han voksne menn over 20 år. Testene tok for seg kolesterol, triasylglyseroler, blodtrykk, høyde og vekt.

Anders Forsdahls pris ble opprettet i 2006 til minne om hans enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Aktuelle lenker:

 

(Foto: Nasjonalt senter for distriktsmedisin)