Ny nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

I desember sendte Helsedirektoratet ut ny veileder for skadestedsorganisering. Mange har sikkert sett den i andre sammenhenger, men den er viktig for den alvorlig skadde pasient, og derfor har også NKT-Traume deltatt i høringsprosessen.

NKT-Traume høringssvar for ny veileder for skadestedsorientering finner du her. Veilederen bygger blant annet på PLIVO-prosedyren som du finner her, og på den nye Nasjonal veileder for masseskadetriage, her. Vi oppsummerer her det vi anser for de viktigste endringer.

forside

Nye titler

Veilederen tar utgangspunkt i at helsetjenestens innsats skal ledes av Innsatsleder helse (ILH) og Medisinsk leder helse (MLH). ILH og MLH bærer hvite refleksvester med «Innsatsleder helse» og «Medisinsk leder helse». Øvrig personell bærer arbeidsklær og merkevester som ved hverdagshendelser.

Dersom ambulanse ankommer først vil det som hovedregel være fartøysjefens ansvar å ivareta helsetjenestens innsatsledelse (ILH), mens annet ambulansepersonell primært yter medisinsk behandling. Dersom lege i vakt ankommer først, vil legen ta et samlet ansvar for helseinnsatsen inntil annen ressurs ankommer og eventuelt overtar. Rollen som MLH skal alltid fylles av en lege.

Ved hendelser hvor lege ikke er til stede, er det ILH (med støtte av eventuelle andre ledere som blir utnevnt) som ivaretar de oppgaver som tilligger MLH. ILH utnevner de øvrige nødvendige ledere og oppgaveansvarlig personell som er hensiktsmessig ut fra den aktuelle situasjonen._bilde6

Traumesystemet

Nasjonal traumeplan beskriver hvordan behandling av alvorlig skadde pasienter best organiseres. Traumeplanen er basert på prinsippet om at pasienter med mistenkt eller påvist alvorlig skade raskest mulig skal transporteres til det sykehus som kan ferdigbehandle dem. Ved lang transporttid til traumesenter skal alvorlig skadde pasienter transporteres til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon.

Grunnprinsippene for fordeling av pasienter er de samme ved store hendelser med mange pasienter som ved hverdagshendelser. Det betyr at hver av pasientene i utgangspunktet evakueres dit de ville blitt transportert dersom de var den eneste pasienten i hendelsen.

Tiltakskort

Veilederen har tiltakskort for både AMK-sentralen, Innsatsleder Helse ILH og for Medisinsk Leder Helse MLH.bilde4

Det er også veileder for AMK i trippelvarslingens innhold, og huskeliste for kommunikasjon under utrykning, og prinsippskisse for fysisk organisering av mindre og større skadesteder.bilde3_1
bilde9

Veilederen er tydelig på at det er behov for trening fremover for at alle skal lære seg de nye roller og den nye organisering. Helsedirektoratet i samarbeid med NAKOS vil tilby et eget e-læringsprogram. Programmet planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal 2017, og vil bli gjort tilgjengelig på NAKOS’ nettside.

Aktuelle lenker