Effekten av tidlig nedkjøling med vann ved brannskader

Det er kjent at hurtig nedkjøling med vann ved brannskader har en smertedempende effekt. Imidlertid hersker det en del usikkerhet om hvilken temperatur vannet bør ha og hvor lenge man skal drive kjøling. Nasjonale retningslinjer fra UK (http://www.britishburnassociation.org/pre-hospital-care), Australia og New Zealand (http://anzba.org.au/care/first-aid/) anbefaler øyeblikkelig kjøling med kaldt vann (15-20 grader) fra springen i 20 minutter, mens ERC guidelines fra 2015 anbefaler kjøling i minst 10 minutter (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26477426). Det har også blitt hevdet at nedkjøling ikke har noen effekt på tilheling, og at det tvert om kan representere en fare for å påføre pasienten skade i form av generell nedkjøling.

En studie basert på brannskaderegistrene i Australia og New Zealand undersøkte effekten av tidlig nedkjøling av brannskader hos 2.320 voksne pasienter (uten inhalasjonsskader) i perioden 2009-2012 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26808839). Man fant at de fleste av pasientene (68%) hadde fått nedkjøling av brannskaden før de ble innlagt i brannskadeavdelingene, og at 97% hadde blitt kjølt med vann innen 3 timer etter skaden. Pasientene (75% menn) hadde median alder 36 år (IQR 24-51), median forbrent kroppsoverflate 6% (IQR 3-10%), median lengde av innleggelse i intensivavdeling 2 døgn (IQR 1-5,4), median lengde av sykehusopphold 7 døgn (IQR 3-14). Skademekanismen var 29% skålding hos 29% og 57% hadde flammeskader. Når det gjaldt lengden av nedkjøling hadde 25% fått kjøling med vann i 10-19 minutter, mens 37% hadde blitt nedkjølt i 20-39 minutter.

BrannskadeForfatterne konkluderer med at nedkjøling med vann var assosiert med 48% redusert sjanse for innleggelse i intensivavdeling og 13% redusert behov for kirurgi. De som hadde fått nedkjøling hadde også mer enn 2 dagers kortere sykehusopphold. Studien synes derfor å være god dokumentasjon på at tidlig nedkjøling med vann i 20 minutter har en gunstig effekt med hensyn til behov for kirurgi og intensivbehandling på skader som affiserer moderate deler av kroppsoverflaten.

Man fant ingen sikker sammenheng mellom nedkjøling og dødelighet. Siden barn heller ikke var inkludert i undersøkelsen vet man ikke om den gunstige effekten av nedkjøling er den samme hos barn.

Konklusjon
Det synes å være tilstrekkelig dokumentasjon for å anbefale at man ved brannskader gir førstehjelp med rask nedkjøling med vann fra springen i 20 minutter etter at man han kontroll på A, B og C.

Så kjøl ned brannskaden, men hold pasienten varm!

Skrevet av Guttorm Brattebø