Førstehjelp I

De fleste som dør av alvorlige skader dør før de kommer frem til sykehus, og før ambulanse ankommer. Noen av dem kan antageligvis berges med god førstehjelp. NKT-Traume har deltatt i en rekke studier av førstehjelp, og vil gjennomgå status i flere nyhetsbrev fremover.

Hva vet vi om førstehjelp? Masse når det gjelder førstehjelp ved hjertestans. Det er godt dokumentert at jo tidligere hjelp, jo større sjanse for overlevelse, og bedre førstehjelp gir større overlevelse. For traumer vet vi nesten ingenting.

 Hva vet vi om førstehjelp? For traumer vet vi nesten ingenting.

Systematisk litteraturgjennomgang er en metode for å innhente all tilgjengelig kunnskap. Vi gjorde en studie i 2012 av all litteratur i verden frem til og med juli 2011 (engelsk og nordiske språk, eller engelsk sammendrag). Du finner artikkelen her. Vi gikk gjennom 2.695 artikler som kom ut med søkeordene vi definerte. Totalt fant vi ti artikler med informasjon om førstehjelp ved skader prehospitalt. Flere studier finnes det faktisk ikke på verdensbasis.

Totalt fant vi ti artikler med informasjon om førstehjelp ved skader prehospitalt. Flere studier finnes det faktisk ikke på verdensbasis.

Undersøkelsene viste at mellom 11% og 65% av pasienter med behov for førstehjelp fikk det. Stabilt sideleie var hyppig brukt, blødningskontroll ble gitt til noe over halvparten av dem med behov, mens hypotermiprofylakse bare ble gitt i 40% av tilfellene. Med andre ord: Vi vet lite om førstehjelpstilbudet til alvorlig skadde.

Førstehjelp dreier seg om helt enkle tiltak, og det er rett og slett meningsløst om vi mister pasienter som ellers kunne overlevd fordi vi ikke har undersøkt dette elementære temaet. – Håkon Kvåle Bakke

– Det er forstemmende hvor lite vi vet om lekfolkførstehjelp. Jeg tror det har å gjøre med at traumebehandling har vært veldig fokusert rundt det kirurgiske. Førstehjelp dreier seg om helt enkle tiltak, og det er rett og slett meningsløst om vi mister pasienter som ellers kunne overlevd fordi vi ikke har undersøkt dette elementære temaet, sier Håkon Kvåle Bakke, førsteforfatter og anestesilege ved UNN Tromsø.Sammen med kolleger i Nord-Norge gjorde NKT-Traume en studie i ambulansetjenesten. I 18 måneder registrerte første ambulanse på skadested om det var behov for førstehjelp, om det var noen på stedet som kunne gi førstehjelp og om den hjelpen som ble gitt var korrekt utført. Denne artikkelen finner du her.

Vi fant at det var førstehjelpere på stedet i 97% av tilfellene, og at villigheten til å yte førstehjelp var høy. Figuren nedenfor viser at de prosedyrer som ble vurdert nødvendige av ambulansepersonell stort sett ble utført, bortsett fra beskyttelse mot nedkjøling, som ikke ble prioritert tilstrekkelig ofte.

En tredjedel av dem som faktisk ga førstehjelp hadde fått opplæring. Vi fant at det var en klar sammenheng mellom opplæring og kvalitet på den førstehjelp som ble gitt. Undersøkelsen her kunne ikke si noe om hvorvidt førstehjelpen påvirket overlevelse eller langtidsfølger etter skaden.

Det er oppløftende å se at langt de fleste tilskadekomne får den førstehjelpen de trenger. – Håkon Kvåle Bakke

– Det er oppløftende å se at langt de fleste tilskadekomne får den førstehjelpen de trenger. Jeg tror dette er et resultat av langsiktig og systematisk opplæring av befolkningen. Framover er det veldig viktig å få etablert hvilken effekt førstehjelp ved skade faktisk har på overlevelse og forløp, sier Håkon Kvåle Bakke.

Neste artikkel om førstehjelp skal ta for seg førstehjelpskunnskapene i befolkningen generelt. Følg med!