Ny nasjonal traumeplan vedtatt i Helse Nord

Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2016 ble levert til fagdirektørene i de regionale helseforetak i september 2015. Nå blir det endelig fortgang i implementeringen.

Styret i Helse Nord RHF vedtok 29. mars den nye nasjonale traumeplan, som du finner her.

Som vi har skrevet om flere ganger før (se her) leverte en arbeidsgruppe ledet av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi en ny og gjennomrevidert nasjonal traumeplan allerede i september 2015.

Det er interessant at Helse Nord RHF har tilføyet siste punkt i vedtaket: «Styret understreker behovet for å sikre utdanning av/kompetansen til LIS-kandidatene, etter ny spesialistutdanning, ved sykehus med traumeberedskap.» Det er klart at den nye utdanningsstruktur for spesialister i kirurgi vil gjøre det vanskeligere å dekke beredskap for alvorlig skadde på sykehusene. NKT-Traume advarte mot opprettelse av akuttmedisin som egen spesialitet allerede i 2014, dette finner du her. Det nye system er ikke ferdigutviklet, du finner mere om det på helsedirektoratets sider her.

Helse Vest RHF ble altså først med å vedta planen, Helse Nord RHF ble nummer to og vi venter spent på å se hvilket RHF som blir neste til å vedta planen!

Hva skjer videre?

Traumeplanen er ikke noen revolusjon, men en oppdatering basert på ny viten siden den gamle ble ferdigstilt i 2005. Det er nye retningslinjer på en del områder, og områder som ikke var med sist har fått egne kapitler. Det som også er viktig er at vi venter å kunne få til en løpende oppdatering av traumeplanen, basert på ny viten som kommer til. Da slipper traumepasientene å vente i 10 år som denne gangen før de får nytte av oppdaterte kunnskaper.

Nytt om vedtak og implementering av traumeplanen kommer på vår hjemmeside straks det skjer noe. Følg med!