Alvorlige skader hos eldre I

Eldre pasienter utgjør en stadig større gruppe, også når det gjelder pasienter med alvorlig skade. En statistikk fra det britiske Trauma Audit and Research Network (TARN) (Kehoe A et al. Emerg Med J 2015; 32: 911-5) viser at andelen av pasienter med alvorlig skade definert som ISS > 15 og alder over 75 år økte fra om lag 7% i 1990 til mellom 25 og 305% i 2013.

Eldre pasienter med mistenkt alvorlig skade er ikke identiske med yngre pasienter. Mange har medisinske tilstander som øker risiko for komplikasjoner, og dette avspeiles i triage-algoritmen fra den nye norske traumeplan, som har alder over 60 som et tilleggskriterium for å mistenke alvorlig skade og for utløsning av traumealarm.

Det har vært diskutert om eldre pasienter har en annen fysiologisk respons på skade sammenlignet med yngre pasienter.

En ny studie fra det britiske TARN har sett på eldre pasienter med isolert hodeskade og vurdert deres nedsettelse av bevissthet mot tilsvarende skader hos yngre pasienter (Kehoe A et al. Emerg Med J 2016; 33: 381-5). I denne studie fant forfatterne at pasienter med samme alvorlighetsgrad av isolert hodeskade hadde signifikant mindre nedsatt bevissthet hvis pasienten var 65 år eller eldre. For samme grad av hodeskade var de eldre pasienter altså mer våkne. For hodeskader med alvorlighetsgrad AIS 5 (de alvorligste) var medianverdien av Glasgow Coma Scale skåre hos de eldre på 14 (med interkvartil spennvidde på 8-15) mot de under 65 år som hadde en median Glasgow Coma Scale skåre på 9 (med interkvartil spennvidde på 4-14).

En annen studie fra USA fra 2015 (Brown JB et al. J Trauma 2015;78: 352-359) viste at for pasienter over 65 år er et systolisk blodtrykk på mindre enn 110 like farlig som et systolisk blodtrykk hos yngre traumepasienter på mindre enn 90. Ved å bruke en blodtrykksgrense på mindre enn 110 hos pasienter over 65 år ble andelen undertriage (de som viste seg å ha alvorlig skade og burde vært tatt imot av traumeteam) redusert med godt 4 %, mens overtriage steg med tilsvarende ca 4 %.

Som konklusjon er det mye som tyder på at eldre pasienter med alvorlig skade har mindre tydelige symptomer, og risikerer å «falle gjennom» i de filtre vi vanligvis bruker for å vurdere risikoen for alvorlig skade hos pasienter i initialfasen. Det er for tidlig å endre kriteriene for denne gruppen, men når den nye nasjonale traumeplan innføres må vi følge nøye med. Dersom alle sykehus og ambulansetjenester bruker samme kriterier, og registrerer hvilke kriterier som utløser traumealarm, vil vi om et års tid kunne vurdere hvilke kriterier som evt. trenger justering. Det kan være noen av kriteriene for eldre.