Alvorlige skader hos eldre II

 

Det britiske Trauma Audit and Research Network (TARN) har gitt ut en rapport om skader hos eldre, som du finner her. Selv om TARN registrerer data for flere land, blant annet for danske sykehus, er rapporten basert på data fra England og Wales. I siste artikkel om alvorlige skader hos eldre omtalte vi noen av funnene, denne nyhetssak finner du her 

Rapporten bygger på data fra hele 2014 fra England og Wales, og sammenligner med ti-års perioden før.

Rapporten visert at andelen av eldre pasienter blant alle med ISS i TARN over 15 øker, og at kvinner utgjør en større gruppe jo eldre pasientene blir.

Skademekanismene endrer seg med økende alder. Fall fra lav høyde utgjør en større andel jo aldre pasientene blir, se figuren under.

Det er også typisk for de eldre pasienter at skadene skjer overveiende innendørs, og med økende hyppighet jo eldre pasientene blir.

Den hyppigste dødsårsak hos eldre er hodeskader.

Eldre med alvorlige skader er vanskelige å identifisere, fordi de kan ha høyere bevissthetsgrad (Glasgow Coma Scale skåre) enn yngre med samme alvorlighet, og de kan ha høyere blodtrykk og likevel være sirkulatorisk påvirket. De «ramler altså gjennom filteret». Figuren under viser hvordan sjansen for å bli mottatt med traumeteam og bli meldt som alvorlig skade er mindre jo eldre pasienten blir – fortsatt i gruppen som viset seg å ha Injury Severity Score over 15.

Undersøkelsen viste også at eldre pasienter har mye mindre sjanse for overføring til behandling på høyere nivå, og at det tar til dels mye lenger tid før det blir gjort undersøkelse og behandling av de eldre i motsetning til yngre traumepasienter.

Det er større risiko for å dø hvis pasienten er eldre, men det ser ikke ut til å være større risiko for å ende med funksjonshemning hos eldre enn hos yngre pasienter. Naturlig nok fant undersøkelsen også at pasienter med andre, samtidige sykdommer hadde dårligere resultat enn de som ikke hadde konkurrerende sykdommer.

Konklusjonen er nok en gang at vi må huske på at eldre, spesielt med samtidig sykdom, lettere får alvorlige skader enn yngre, har en større risiko for død, og samtidig viser dårligere tegn på skade. Noe tyder på at de i alle fall i denne studien fikk senere behandling og ble overflyttet sjeldnere.