NY NASJONAL TRAUMEPLAN VEDTATT I HELE LANDET!

 

Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2016 ble levert til fagdirektørene i de regionale helseforetak i september 2015. Nå er planen vedtatt i alle regionale foretak.

Styret i Helse Midt RHF vedtok 22.6 2017 som siste regionale helseforetak å innføre den nye nasjonale traumeplan, som du finner her.

Vi har tidligere beskrevet bakgrunnen for den nye plan, og arbeidet med den (se her). En arbeidsgruppe ledet av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi leverte en ny og gjennomrevidert nasjonal traumeplan allerede i september 2015.

Hvert regionale helseforetak har lagt sine egne formulering i vedtakene, men alle har godkjent planen som den forelå fra fagdirektørene. Helse Midt RHF har som eksempel tatt inn i vedtaket at oppfølgingen av traumeplanen skal skje i tett samarbeid mellom RHF’ene «for å sikre pasienter i hele landet størst mulig likhet i tilbud». Dette er en viktig påminnelse om intensjonen med hele arbeidet – pasientene bør få mest mulig enhetlig behandling uansett tid og sted.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har nå kontaktet fagdirektørene med tanke på implementering og løpende revisjon. Vi er invitert til møte med dem 25. september. I arbeidet med planen har arbeidsgruppen forutsatt at planen revideres løpende, og sett for seg at den legges på nett i en lett tilgjengelig versjon som enkelt kan revideres.

Vi foreslår følgende for fagdirektørene:

  • NKT-Traume fortsetter driften av nettstedet www.traumeplan.no der planen legges åpent tilgjengelig
  • NKT-Traume utvikler en app som gjøres tilgjengelig for alle interesserte med de funksjoner og avsnitt som inneholder tidskritisk informasjon
  • Revisjon gjøres løpende koordinert av NKT-Traume, og alle revisjonsforslag forelegges den fagdirektør som på aktuelt tidspunkt fungerer som leder/sekretariat for fagdirektørmøtet – som så vurderer om revisjonen trenger behandling i fagdirektørmøtet, evt. i RHF’ene.

Det er allerede nå avsnitt som trenger revisjon, bl. a. har det kommet nye antidoter mot perorale antikoagulantia slik at avsnittet om massiv transfusjon bør revideres. Dette er en type endring som vi anser som ukontroversielle, mens andre endringer vil kreve mer omfattende behandling.

Det er viktig at vi får til en løpende oppdatering av traumeplanen, basert på ny viten som kommer til. Da slipper traumepasientene å vente i 10 år som denne gangen før de får nytte av oppdaterte kunnskaper.

Mere om implementering av traumeplanen kommer på vår hjemmeside straks det skjer noe. Følg med!