Behandling av miltskader i Norge

 

Foto: Trond Dehli

For første gang er behandlingen av miltskader på nasjonalt nivå presentert. Tradisjonelt har behandlingen vært å fjerne milten, mens man i senere år har gått mer over til konservativ behandling, hvor milten bevares hvis det er mulig. Konservativ behandling inkluderer angiografi med embolisering av det blødende karet, se bilde. De aller fleste pasientene med miltskader behandles i dag konservativt.

 

Angiografisk embolisering av arterien til nedre miltpol

«Studien hadde ikke vært mulig uten stor innsats fra lokale registrarer og traumeansvarlige leger ved alle sykehus som mottar potensielt alvorlig skadde pasienter. 85 % av pasientene behandles konservativt. Selv om det er begrensninger i data materialet, tyder resultatene på at behandlingen er god på nasjonalt nivå», sier studiens førsteforfatter Trond Dehli.

Les mer: https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-017-0457-y