Tidlig behandling med tranexamsyre (Cyklokapron) ved mistenkt alvorlig blødning er viktig!

Behandling med tranexamsyre ved store blødninger er innført som rutine, og mange ambulansetjenester gir det tidlig etter alvorlig skade. Dette står også i traumeplanen side 58. Det er anbefalt å gi 1 gram IV tidligst mulig etter skaden dersom det kan gis innenfor tre timer etter skade, og deretter 1 gram IV som infusjon over de neste 8 timer. Behandlingen hemmer oppløsning av de koagler som dannes etter en skade, noe som kan skje dersom balansen mellom koagulasjon og blodproppløsning kommer i ulage, som man ofte ser ved store skader.

En ny studie fra London School of Hygiene & Tropical Medicine har sett på hva forsinkelse i behandlingen betyr. Studien er publisert i the Lancet 7. november i år, og ligger åpent tilgjengelig her. Forskerne tok for seg studier der man hadde sett på alvorlig blødning og effekten av tranexamsyre, og spesielt betydningen av når det ble gitt. De så på både blødning etter skader og på blødning etter fødsel.

I alt inngikk data fra 40.138 pasienter, og det var 3.558 dødsfall. Det var 40% eller 1.408 som døde på grunn av blødning. De fleste som døde av blødning døde innfor de første 12 timer, og for post-partum blødning skjedde flest dødsfall innenfor 2-3 timer etter fødsel.

Tranexamsyre forbedret sjansen for overlevelse signifikant (Odds Ratio (OR) 1,2 med 95% konfidensintervall (CI) 1,08-1,33), uavhengig av om blødningen var obstetrisk eller etter traume. Det nye i denne studien var imidlertid at jo kortere tid det gikk mellom blødningsstart og behandling med tranexamsyre, jo større effekt av behandlingen.

 

Foto: Stiftelsen BEST

Umiddelbar behandling økte overlevelsen med mer enn 70% (OR 1,72 CI 1,42-2,10). Effekten avtok med 10% for hvert kvarter som gikk til behandling med tranexamsyre ble startet, til tre timer etter skaden (som er dagens grense for behandling), der effekten forsvant.

Det har vært bekymring for om tranexamsyre fører til økt koagulasjon og dermed risiko for blodpropper. I denne studien ble det ikke påvist økning i blodpropper i behandlingsgruppen, hverken for traumer eller post-partum blødning. Forfatterne konkluderer med at dødsfall etter blødning skjer hurtig, og at behandling med tranexamsyre må starte umiddelbart. Bare kort forsinkelse gir mindre effekt og altså større risiko for død. Pasienter med akutt alvorlig blødning må behandles umiddelbart, sier forfatterne. Det de imidlertid IKKE sier er hvordan man skal skille alvorlig blødning fra mindre alvorlig, noe som spesielt er vanskelig hos traumepasienter med indre blødning. De konkluderer imidlertid også med at siden de ikke fant tegn til bivirkninger er det trygt å starte behandling på mistanke om alvorlig blødning uten å frykte for økt blodproppdannelse. Det siste trenger nok en avklaring, men for pasienter med alvorlig blødning vet vi nå at minuttene teller…

Gayet-Ageron A, Prieto-Merino D, Ker K, Shakur H, Ageron FX, Roberts I; Antifibrinolytic Trials Collaboration. Effect of treatment delay on the effectiveness and safety of antifibrinolytics in acute severe haemorrhage: a meta-analysis of individual patient-level data from 40 138 bleeding patients. Lancet. 2017 Nov 7. pii: S0140-6736(17)32455-8. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32455-8.