Innspill til høringsutkast – endringer i akuttmedisinforskriften

Høringsutkast fra Helse- og omsorgsdepartementet til endringer i akuttmedisinforskriften foreligger nå. NKT-Traume oppfordrer til innspill vi kan ta med videre.

Bakgrunnen for høringen er de strengere kravene til kompetanse for dem som skal bemanne ambulansebiler og  innføring av konkrete kompetansekrav i legevaktfeltet, som kom med Akuttmedisinforskriften av 1. mai 2015. Forsinkelser i arbeidet med akuttmedisinforskriften har blant annet medført sen oppstart av obligatoriske kurs for legevaktpersonell.

Endringene som foreslås gjelder:

  • utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på ambulansebiler
  • endret krav til grunnkompetanse for leger i vakt som følge av ny forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • utvidelse av overgangsordningen for krav til gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering
  • unntak fra kravet om at bakvakt må kunne rykke ut når det er nødvendig for bakvaktlege ansatt i hovedlegevaktsentral i forbindelse med planlagt pilotprosjekt på legevaktfeltet.

NKT-Traume tar gjerne i mot innspill vi kan ta med videre. Frist for å oversende innspill til Helse- og omsorgsdepartementet er 6. januar 2018.

Her kan du lese høringsdokumentene: