Traumebehandling i Skottland 2016

Skrevet av Torben Wisborg og Elisabeth Jeppesen

Skottland har en del fellestrekk med Norge. Det er 5,3 millioner innbyggere, og arealet er 80 000 km2 (Norge 385 000 km2). De har 30 akuttsykehus med traumefunksjon/traumesentre.

Det skotske traumeregister har nettopp gitt ut sin rapport for 2016. Registeret samler data fra hele landet, men i 2016 var det bare 18 av 30 sykehus som leverte data. Disse sykehus har likevel mer enn 80% av alle akuttinnleggelser, så registeret antar at de fleste pasienter er med. Til sammenligning har Norge fire traumesentre og 36 sykehus med akuttfunksjon. Av disse har 87,5 % av sykehusene levert data til det norske traumeregisteret i 2016.

De er registrert totalt 3442 pasienter i det skotske registeret. Registeret inkluderer pasienter over 12 år som har skadet seg innenfor de siste 7 dager og som er innlagt minst tre døgn – eller dør under innleggelse. Det var 779 pasienter med en alvorlighetsgrad målt med Injury Severity Score (ISS) på over 15, noe som utgjorde 23% av alle pasientene i registeret. I denne gruppen var dødeligheten 23%.

Det norske traumeregisteret inkluderer alle pasienter som har fått utløst traumealarm eller som har en New Injury Severity Score (NISS) >12. I 2016 var det registrert 6409 pasienter. Her var andelen pasienter med alvorlig skadeomfang 12,7 %. Av alle pasienter innregistrert i registeret i 2016 døde 2,4 % innen 30 dager på landsbasis, mens 11,9 % av pasienter med alvorlig skadeomfang døde innen 30 dager. Det ser altså ut til at dødeligheten i Skottland ligger tydelig over dødeligheten i Norge.

Median alder på pasientene i det skotske registeret steg signifikant fra 2011 til 2016, fra 53 til 57 år (figur 2.4).

Det var flere menn enn kvinner i registeret (figur 2.2), 58%, og mennene var yngre enn kvinnene.

I det norske traumeregisteret er 66 % av traumepasientene menn. Høyest skadeprevalens ses i aldergruppen 16 – 22 år hos både kvinner og menn.

Hyppigste skademekanisme hos kvinnene var lave fall (det vi kaller fall fra egen høyde), mens for mennene var det høyere fall og skader med kjøretøy.

En av varablene i det skotske traumeregister er om det er tegn på at alkohol var involvert i skaden, enten hos den skadde eller hos andre involverte (f.eks. bilfører). Dette fant de hos 26% av menn som pådro seg alvorlig skade (ISS > 15) (figur 2.7).

De fleste pasienter kom med vanlig ambulanse, 79% av alle og 84% av de med alvorlig skade. 10% av pasientene med alvorlig skade kom med luftambulanse. Til sammenligning ble bilambulanse benyttet for transport av 77 % av traumene og ambulansehelikopter ble benyttet i 11,7 % av transportene registrert i det norske registeret.

En firedel av pasientene med alvorlig skade ble overflyttet, og av disse ble to tredeler overflyttet innen ett døgn.

Det skotske register oppgir mange data på sykehusnivå, det betyr at hver enkelt sykehus kan vurdere sin egen kvalitet og sammenligne den med de øvrige sykehus (og det samme kan selvfølgelig pasientene). Hvert sykehus’ ansvarlige lege kommenterer sykehusets siste år og resultat i rapporten.

Det skotske traumeregister planlegger å innføre pasientvurdering av behandlingen (Patient Recorded Outcome Measures PROMS) fra mars 2018.