Død etter trafikkskade

Traumer er den hyppigste dødsårsak for personer under 40 år. Død etter trafikkskader har fallet jevnt, fra 560 i 1970 til 168 i 2011 i Norge, men utgjør fortsatt en stor gruppe.

Død etter traume ble opprinnelig – på 1980-tallet – beskrevet som en tre-puklet kurve med 50% døde innenfor første time, 30% innenfor det første døgn og 20% sene dødsfall. En forskergruppe i Tyskland og Sveits har sett på en veldefinert gruppe av trafikkdrepte i et avgrenset geografisk område der alle ble obdusert (Pfeifer R, Schick S, Holzmann C, Graw M, Teuben M, Pape H-C. Analysis of Injury and Mortality Patterns in Deceased Patients with Road Traffic Injuries: An Autopsy Study. World J Surg 2017; 41: 13111-9). Materialet var alle døde etter trafikkskader i Bavaria i 2004 og 2005, et område med 7,2 millioner innbyggere og 37.850 km2. Pasienter med isolerte hodeskader, villet egenskade, penetrerende skade eller brannskade ble ikke inkludert i studien. Gruppen definerte død på skadested som personer som døde før ankomst til sykehus uavhengig av om ambulanse kom frem innen døden. Pasienter som døde på sykehus ble delt i <1 time etter ankomst, 1-6 timer, 6-24 timer, 1-7 dager, 7-30 dager og > 30 dager etter skaden.

Gruppen fant at pasientene døde tidligere enn i eldre studier.

Gruppen viste at 64 % døde på skadestedet, noe som er mindre enn tilsvarende studier fra Norge der tallet ligger mellom 65 og 85%, høyere jo lenger grisgrendt man kommer.

De hyppigst skadde kroppsregioner var hode, brystkasse og kombinasjoner av hode/brystkasse, og det var mange med alvorlige bekkenskader. Her er det viktig å huske at pasienter med rene isolerte hodeskader ikke var med i studien.

Det var forskjell på dødstidspunktet avhengig av skadested. Skader oppstått på motorvei førte hyppigere til død på skadested, mens skader oppstått i byer oftest ga senere død (hos denne gruppen der alle døde, forstås).

De så på fordelingen av trafikanter også, og at syklister utgjorde 11%, personbiler (fører og passasjerer) utgjorde 47%, fotgjengere 27% og moped/motorsykkel 12%.

Gruppen konklusjoner er at dødsfallen følger ikke den tidligere beskrevne tre-puklede kruve, men de fleste dør tidlig, og så skjer resten av dødsfallene jevnt over de neste ukene.