Helhetlig pasientforløp for traumepasienten inkluderer rehabilitering.

Skrevet av Lars Gunnar Johnsen

I et NRK- intervju med vegdirektør Terje Moe Gustavsen fra 3. Januar 2018 er overskriften

”Lavest antall trafikkdrepte på 70 år” (1). I intervjuet legger direktøren fram tall fra Statistisk Sentral Byrå: Siden 2010 er antallet omkomne halvert og i 2017 var antallet drepte 28 færre enn i 2016. Dette er en del av en gledelig utvikling som har pågått utover hele 2000-tallet (fig 1).

 

Samtidig påpeker han at mens langt færre dør i trafikkulykker, er det fortsatt mange som blir hardt skadd. Ifølge vegdirektøren er det snakk om rundt 620 hardt skadde i Norge i 2017.

Dette stiller økte krav til behandlingskjeden for denne pasientgruppen noe som bl.a. gjenspeiler seg i den nye traumeplanen fra 2016. I et eget kapittel om rehabilitering med mottoet” Et reddet liv skal også leves” er det sterke anbefalinger om å opprette intermediærenheter for tidlig og intensiv rehabilitering, organisering av spesialisert rehabilitering på regionalt nivå samt etablering av senfase rehabilitering og lærings- og mestringstilbud. Anbefalingen bygger bl.a. på erfaringer med tidlig rehabilitering av slagpasienter (2) og hoftebruddspasienter, den siste gruppen tidligere omtalt her på NKT sine sider.

Det påpekes imidlertid også i dette kapittelet at lite av de rehabiliteringstilbud som ble foreslått i traumeplanen fra 2007 er gjennomført på nasjonal basis.

Det er flere overbevisende studier som viser god effekt av tidlig rehabilitering i litteraturen (3). Imidlertid kom den første studien som sammenligner ulike rehabiliteringsmodeller for traumepasienter først i 2017. I en prospektiv, multisenter, ikke-randomisert kontrollert studie fra Nederland sammenligner Bouman et al en” fast-track” modell med standard behandling i rehabilitering av 132 voksne multitraume pasienter (65 fast track vs 67 ”Care as ususal”)(4). Du finner artikkelen her.

Pasientene hadde ISS ³ 16, komplekse multiple skader i flere ekstremiteter eller komplekse bekken og/eller acetabulum skader. Fast –track programmet bestod bl.a. av integrert koordinering mellom traumekirurg og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, kortere opphold i sykehus med raskere overføring til spesialisert traume rehabiliterings enhet, tidligere oppstart av multidisiplinær behandling og” ikke vektbærende” mobilisering. I tillegg ble det utarbeidet en rekke nye prosedyrer som for eksempel strukturerte visitter med traumekirurg, bruk av dokumenterte behandlingsprotokoller og tidlig individuell målsetting for pasienten. Primære utfallsmål var funksjon (FIM) og livskvalitet (SF-36) målt ved primæropphold og 3, 6, 9 og 12 måneder etter skaden.

Forfatterne konkluderer med at både Fast Track modellen og standardbehandling var effektive da pasienter i begge forløp forbedret funksjonell status og livskvalitet gjennom observasjonsperioden. Imidlertid kunne en observere signifikant raskere bedring til maksimalt funksjonsnivå hos Fast-Track pasientene (6 mnd mot 9 mnd i standard behandlings gruppen).

Studien viser det som traumeplanen fra 2016 legger opp til: En god plan for tidlig rehabilitering av multitraume pasienter vil effektivisere pasientforløpet og redusere faren for” tilfeldig” behandling etter at livet er berget og rehabiliteringen tilbake til samfunnet starter. Med økende antall overlevende etter ulykker i Norge har denne delen av behandlingskjeden for traume pasienter fått økende aktualitet.

Når de regionale helseforetakene klarer å omsette medisinskfaglig velbegrunnede råd fra traumeplanen anno 2016 gjenstår å se.

  1. https://www.nrk.no/norge/lavest-antall-trafikkdrepte-pa-70-ar-1.13843556

2. Fjærtoft H, Rohweder G, Indredavik B.: Stroke unit care combined with early supported discharge                    improves 5-year outcome: a randomized controlled trial. Stroke. 2011 Jun;42(6):1707-11. doi: 10.1161/STROKEAHA.110.601153. Epub 2011 Apr 7.

  1. Halcomb E, Daly J, Davidson P, Elliott D, Griffiths R. Life beyond severe traumatic injury: an integrative review of the literature. Aust Crit Care. 2005 Feb; 18(1):17–8, 20–4. PMID: 18038530
  2. Bouman A, Hemmen B, Evers SM, van de Meent H, Ambergen T, Vos PE, Brink PR, Seelen HA: Effects of an Integrated ‘Fast Track’ Rehabilitation Service for Multi-Trauma Patients: A Non-Randomized Clinical Trial in the Netherlands. PLoS One. 2017 Jan 11;12(1):e0170047. doi: 10.1371/journal.pone.0170047. eCollection 2017.