Fokus på rehabilitering: Traumeregisteret

Alvorlige skader er en viktig årsak til død og redusert funksjonsevne. Dødsårsaksregisteret viser at 5-6% av dødsfallene i Norge skyldes skader/ulykker (FHI 2014). Mange som overlever en alvorlig ulykke opplever dessuten midlertidig eller varig tap av funksjon og livskvalitet. Nasjonalt traumeregister er et viktig verktøy i kvalitetsforbedringen av traumeomsorg.

Håndteringen og den initiale behandlingen av alvorlig skadde pasienter er kompleks og involverer mange behandlingsledd, fra førstehjelp på skadested til avsluttet behandling og rehabilitering. Nasjonalt traumeregister (NTR) er et nasjonalt kvalitetsregister og et viktig et verktøy i kvalitetsforbedringen av traumeomsorg i Norge. Registeret gir både informasjon om omfang og karakteristika av alvorlig skadde pasienter og evaluerer innhold og utfall av behandlingen.

Samler inn data fra hele behandlingsforløpet

Elisabeth Jeppesen

Kvalitetsregistre har vært brukt i helsevesenet mange år. Innenfor pasientsikkerhet er registrene viktige bidragsytere for å samle inn data, analysere og evaluere behandlingen av pasienter i Norge. Formelt fikk NTR status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2006, men de første nasjonale innregistreringene i ny databaseløsning er fra 2015. Registeret er ikke samtykkebasert og har konsesjon fra Datatilsynet. NTR samler inn data fra hele behandlingsforløpet og fra ulike sykehus for de pasientene som har vært behandlet ved ulike institusjoner.

– NTR skal kartlegge og evaluere omfanget og karakteristika av alvorlig skadde pasienter i Norge og har som hovedmålsetting å øke fokus på kvaliteten av den samlede behandlingen gjennom hele behandlingsforløpet, sier Elisabeth Jeppesen, NTRs daglige leder, og Cecilie Røe, Professor II ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, UiO.

– Gjennom evaluering av kvaliteten på den samlede medisinske behandlingen av alvorlig skadde pasienter, kan registeret brukes i kvalitetsforbedringen av traumeomsorgen i Norge, og bidra til å redusere sykelighet og dødelighet, sikre hensiktsmessig ressursbruk og ikke minst bidra til å forebygge nye skader.

Inkluderer alle alvorlige skadde

Cecilie Røe

For å oppnå formålet skal alle alvorlig skadde pasienter i Norge inkluderes i Nasjonalt traumeregister. Dette omfatter alle pasienter som grunnet alvorlig skade eller mistanke om alvorlig skade tas imot med traumeteam i sykehusenes akuttmottak. Det inkluderer også pasienter med alvorlig skade som likevel ikke tas imot med traumeteam.

– Med erkjennelsen av at kvaliteten i den samlede traumebehandlingen er avhengig av alle involverte behandlere i pasientforløpet, samles opplysninger om behandlingen i hele behandlingskjeden, herunder prehospitale tjenester (AMK og ambulansetjenesten), sykehusbehandlingen (behandling i akuttmottak, operasjonsavdeling, intensivavdeling, og spesialiserte sengeavdelinger inkludert rehabilitering), forteller Jeppesen og Røe.

– NTR inkluderer også data fra rehabiliteringsinstitusjonene som er involvert i behandlingen av pasientene.

Kvalitet, kostnader, behandlingens betydning og rehabiliteringstiltak vurderes

NTR vil bidra i arbeidet med å utpeke faktorer som kan ha betydning for behandlingsutfallet for pasienter som har vært utsatt for en alvorlig ulykke ved å definere kvalitetsindikatorer i samarbeid med NKT-Traume og aktuelle fagmiljøer. Registeret vil kunne gi viktig informasjon om betydning av tidlig rehabilitering og sammenhengende behandlingskjeder. Det vil også bli registrert tverrfaglig samarbeid og samhandling med kommunen under oppholdet. Sammenholdt med registerets medisinske data på skadeomfang og komplikasjoner kan man vurdere både behandlingskvalitet og liggetidskostnader og betydningen av behandling ved spesialavdelinger og rehabiliteringstiltak.

Samarbeid med ulike fagmiljø er viktig og vil kunne bidra til forsknings- og kvalitetsarbeid hvor data fra NTR sammenkoples med data fra andre kilder.

Viktigheten av å samle inn data også fra rehabiliteringen er initiert etter samarbeid med aktuelle fagmiljø.

– Samarbeid med ulike fagmiljø er viktig og vil kunne bidra til forsknings- og kvalitetsarbeid hvor data fra NTR sammenkoples med data fra andre kilder, fastslår Jeppesen og Røe.

– Slike samarbeidsprosjekter gir muligheter for at viktige problemstillinger innen helsemessige, sosiale og samfunnsmessige felt kan studeres. Dette omfatter blant annet evaluering av faktorer som er av betydning for overlevelse og behandlingsutfall, evaluering av risikofaktorer for traume, samt langsiktig kartlegging av komplikasjoner, behandlingsbehov og sosiale forhold.