Sammen redder vi liv: Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp – Ny utredning fra NKT-T

Skrevet av Mari B. Mørkved

Kjøreskoleelever kan bidra til å redde liv i trafikken og er en viktig del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden, Sammen redder vi liv.

Undersøkelser gjort av NKT-T viser derimot at tidligere kjøreskoleelever ikke føler seg tilstrekkelig forberedt på å være førstehjelper ved en ulykke.

Foto: Morten Bakkerud

I forbindelse med den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv, ble Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi invitert til å gjennomføre en faglig utredning av førstehjelpsopplæringen i Trafikalt Grunnkurs. Førstehjelpskurset Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp (TGF) er en obligatorisk del av kjøreskoleopplæringen i Norge, men den har ikke vært revidert siden 2003.
I denne forbindelse ble NKT-T bedt om å gjennomføre en utredning av dagens kurskonsept og komme med faglige innspill. I arbeidet med utredningen har vi gått igjennom relevant forskningslitteratur, sett på erfaringer fra andre europeiske land, samt samarbeidet med fagekspertise og andre aktører i dugnaden. Det ble også gjennomført 2 spørreundersøkelser, for å innhente erfaringer fra tidligere kjøreskoleelever, som har deltatt på kursene og kjøreskolelærere som underviser i førstehjelp.

Spørreundersøkelser.
520 tidligere kjøreskoleelever deltok i en nettbasert spørreundersøkelse. 3 hovedfunn pekte seg ut:

 • 67 % svarte varte JA på at det var noe ved undervisningen som kunne vært bedre
 • 68 % svarte NEI på om de opplevde at førstehjelpskurset hadde gjort dem tilstrekkelig forberedt på å være førstehjelper ved en ulykke
 • Flesteparten av de forespurte svarte at de tidlig ville varsle 1-1-3 og sikre skadested, mens vesentlig færre svarte korrekt på tiltakene etablere fri luftvei (til bevisstløs person) og starte HLR (til bevisstløs person som ikke puster).

En ringeundersøkelse til 10 kjøreskoler med geografisk spredning, ble foretatt. Alle ble stilt de samme spørsmålene. Hovedfunnene, basert på instruktørenes tilbakemeldinger var:

Måten førstehjelpsundervisningen legges opp varierer mye fra kjøreskole til kjøreskole. Det er mye opp til den enkelte instruktør hvordan undervisningen legges opp og hva slags undervisningsmateriell som benyttes. Mange instruktører ga tilbakemelding på at de ikke føler seg oppdaterte på kunnskap og beskrev samtidig et behov for en arena for faglig oppdatering for instruktørene.

Flere ønsket det som et krav at man skulle delta på et repetisjonskurs. Mange mente også at det være en fordel at elevene forberedte seg i forkant av kurset, slik at de på kursdagen kunne ha fokus på den praktiske treningen, som de mente elevene lærte mest av.

I flere europeiske land hvor førstehjelpskurs er en obligatorisk del av kjøreskoleopplæringen, er det i tillegg et krav at kjøreskoleelevene skal ha bestått en teoretisk test i førstehjelp, for å kunne få kjøre opp.

Internasjonale retningslinjer i førstehjelp
I 2015 ble det etablert en internasjonal konsensus på førstehjelp. Arbeidet fra denne gruppen resulterte videre i en internasjonal guideline i førstehjelp. To kapitler ble publisert i tidsskriftet Circulation i 2015 og det er særlig American Heart Association and American Red Cross Guidelines Update for First Aid som er interessant for denne utredning.

Basert på disse to grundige anbefalinger mener vi at førstehjelpsopplæring i trafikalt grunnkurs bør inneholde følgende momenter:

 • Sikre skadested
 • Tilkalle hjelp
 • Sikre fri luftvei – fjerne hjelm – leiring
 • Traumatiske blødninger
 • Forebygge nedkjøling

En nærmere beskrivelse av lærermålene og hva elevene skal være i stand til etter endt kurs finnes i rapporten.

Konklusjon og anbefalinger
Vår gjennomgang viste at måten førstehjelpsundervisning gis på i dagens TGF kurs varierer mye. Vi ser det er et behov for å kvalitetssikre innhold og undervisning, for at budskapet skal kunne nå frem, og dermed gi læring og bedre førstehjelp.

Instruktørene føler seg ikke kompetente eller oppdaterte på det faglige innhold. Samtidig mener en stor andel av tidligere kursdeltakerne at førsthjelpsundervisningen kunne vært lagt opp på en annen måte og at de ikke føler seg tilstrekkelig forberedt på å være førstehjelper ved en ulykke.

Denne utredning har avdekket at det er et behov for en lett tilgjengelig arena for kunnskap for både elever og instruktører.

Våre anbefalinger:

 • Etablere en nettbasert kunnskapsportal for begge grupper
 • Vi foreslår at den teoretiske delen av kurset tas av eleven i forkant av timene med felles undervisning
 • Det vil være en fordel at både elever og lærere må avlegge en teoretisk test i kunnskapsportalen
 • Vi ser det som hensiktsmessig at befolkningen følger et enhetlig og sammenhengende undervisningsopplegg fra barnehage og videre, der TGF blir en integrert del
 • Vi ser det helt nødvendig å etablere et samarbeid på tvers av allerede etablerte prosjekter for å sørge for en felles løsning for livslang læring. I denne forbindelse anbefaler vi at det utarbeides en felles, nasjonal og nettbasert kunnskapsportal for alle førstehjelpsdugnadens målgrupper.