Nesten ¼ av alle personskadeulykker i Oslo skyldes påkjørsel bakfra

Skrevet av Mari B Mørkved

Foto: Politiet

 «Påkjørsler bakfra» – et lokalt fokusområde i Oslo Politidistrikt.

NKT-Traume har fått delt tall fra Oslo politidistrikt på personskader som skyldes påkjørsel bakfra, ved seksjonsleder Frode Andreassen (Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste). Tallene viser at nesten ¼ av personskadeulykkene i Oslo skyldes påkjørsel bakfra, i perioden 2007-2016. Statistikken er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), men de baserer seg på tall fra politirapporterte personskader i forbindelse med denne type trafikkulykker. I følge Andreassen er det samtidig viktig å påpeke at mørketall er en viktig faktor som ikke må glemmes. Antallet personskadeulykker har derimot gått ned i denne perioden, mens antallet påkjørsler bakfra har holdt seg stabilt. Andreassen opplyser at Oslo politidistrikt som en konsekvens av dette har valgt ut «påkjørsler bakfra» som et av deres lokale fokusområder.

Seksjonsleder, Frode Andreassen (Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste) Foto: Politiet

Ikke nødvendigvis alvorlige personskader, men..
Personskader som skyldes påkjørsel bakfra, vil i de fleste tilfeller ikke føre til alvorlige skader, som krever innleggelse på sykehus. Derimot vil det kunne få langvarige konsekvenser for den enkelte, i form av blant annet legebesøk og sykemeldinger, grunnet plager i etterkant av påkjørselen. Dette tar av kapasiteten både hos helsevesens og arbeidsgivere sier Andreassen.

Mobilbruk en sterk bidragsyter …
Årsaken til denne typen ulykker kan være flere, men Andreassen påpeker at de fleste av ulykkene skyldes uoppmerksomhet i en eller annen form. Politiet har i denne forbindelse valgt å fokusere på mobilbruk som en nærliggende årsak til at oppmerksomheten til bilføreren er et annet sted, enn på selve bilkjøringen.

– I dagens samfunn er det forventet at man skal være tilgjengelig til enhver tid, og smarttelefonen har gjort dette mulig. En ting er å håndtere samtaler. Det kan gjøres lovlig gjennom bruk av håndfritt utstyr, men vi ser at det også velges bort av ulike årsaker, som f.eks. lydkvalitet. Telefonsamtalen i seg selv gjør også at konsentrasjonen rundt det å kjøre bil synker. Telefonen brukes også til å sende og motta meldinger, både som sms/mms, men også via en rekke ulike apper, samt bruk av sosiale medier. Det er ikke uvanlig å se bilførere bruke telefonen til annet enn å ringe med når bilen er i fart, beskriver Andreassen.

Avstand til kjøretøyet foran.
Et annet moment politiet i Oslo har valgt å sette fokus på, for å få ned antallet ulykker som skyldes påkjørsel bakfra, er avstanden til kjøretøyet foran.
– Som fører skal vi kunne stanse hvis den foran oss bremser. På inn- og utfartsveiene til Oslo er det stor trafikk, flere felt og mye å konsentrere seg om. For kort avstand til forankjørende og/eller bruk av mobiltelefon, eller annen uoppmerksomhet, kan føre til kollisjoner med store samfunnsøkonomiske konsekvenser, i tillegg til plager for den enkelte, påpeker Andreassen.

Tverrfaglig samarbeid.
-Vårt arbeid er å forsøke å sette fokus på dette på alle mulige måter og sånn sett er NKT-Traume en viktig samarbeidspartner for oss, avslutter Andreassen.

NKT-Traume bidrar gjerne til å sette fokus på dette viktige arbeidet politiet gjør, for å få redusert antallet ulykker av denne typen. Vi stiller oss samtidig svært positive til et tverrfaglig samarbeid, med et felles mål om å redusere antallet ulykker og skader generelt.