Nasjonal studie: Rusmiddel- og legemiddelbruk som risikofaktorer for alvorlige ulykker

ORIGINALTITTEL: IDART – IMPAIRING DRUGS AND ALCOHOL AS RISK FACTORS FOR TRAUMATIC INJURIES – A NATIONAL STUDY ON INJURY PREVENTION

En ny nasjonal studie ønsker å se nærmere på sammenhengen mellom rus og ulykker. Formålet er å redusere antall ulykker via mer målrettede ulykkesforebyggende tiltak.

Forfatter: Thomas Kristiansen
Anestesilege / Post Doc OUS, Rikshospitalet
Forsker NKT-traume og UiO

Ulykkesforebygging

Ulykkesforebygging har vært en av de store moderne suksesshistorier for folkehelsen. Risiko for trafikkulykker og arbeidsulykker er mer enn halvert siden 1960-tallet, og antallet invalide og døde etter skader per innbygger er betydelig redusert. Til tross for dette har vi stadig en situasjon hvor traumatiske skader er blant en av våre fremste folkehelseutfordringer, og skader er fortsatt viktigste årsak til invaliditet og dødsfall blant unge voksne.

I tillegg vet vi at dødsfall etter ulykker i stor grad skjer på skadested og som følge av skader som ikke er forenelig med liv. For disse hendelsene er primær ulykkesforebygging – å redusere antallet ulykker – eneste effektive mottiltak.

På samme måte som man forebygger andre sykdommer, er kartlegging av risikofaktorer et grunnleggende premiss for ulykkesforebygging. Rusmiddel- og legemiddelbruk er kjente risikofaktorer for alvorlige ulykker. Men det er manglende kunnskap om hvilke rus- og legemidler som er forbundet med hvilke type ulykker for hvilke grupper traumepasienter.

Store mørketall

I dag er det ingen systematisk og standardisert datainnsamling vedrørende rus i eksisterende lokale traumeregistre. Eventuell informasjon vedrørende rus i pasientjournal eller lokale registre, eksporteres ikke i det datasett som går til det nasjonale traumeregister (NTR).

Det er store mørketall, og følgelig kunnskapshull, rundt rusmisbruk som risikofaktor for alvorlige ulykker. Økt kunnskap om sammenheng mellom rus og ulykker, vil derfor kunne bedre presisjon og effekt for ulykkesforebyggende arbeid.

IDART

IDART-studien er en nasjonal studie med formål å bedre datainnsamling og kunnskap rundt rusmiddel- og legemiddelbruk som risikofaktorer for ulykker.

Hvert år mottas rundt 8000 pasienter med mistanke om alvorlig skade i totalt 40 traumemottak i Norge. Studien vil prospektivt, over en 12 måneders studieperiode, samle blodprøver fra alle pasienter som innlegges med mistenkt alvorlig skade og som tas imot med traumeteam i norske sykehus. Blodprøvene vil være restblod fra blodprøver som rutinemessig tas ved traumemottak, og disse vil analyseres for alkohol, illegale rusmidler og utvalgte legemidler.

Resultat fra analyser vil sammenstilles med øvrig informasjon som rutinemessig samles i NTR. Dette inkluderer demografisk informasjon, fysiologiske og anatomiske følger av skade (alvorlighet), samt informasjon rundt skademekanikk og omstendigheter rundt ulykker.

Man ønsker med dette å kunne identifisere høyrisikogrupper for skader og ulykker: hvilke aldersgrupper, fra hvilke områder, skader seg på hvilken måte, under innflytelse av hvilke rusmidler og legemidler?

Svar på disse spørsmålene er nødvendig for å iverksette forebyggende tiltak der hvor behovet er påvist og hvor effekten blir størst – dette er målrettet ulykkesforebygging!

Studien vil også analysere for enkelte forskrevne legemidler. En eventuell overrepresentasjon av et legemiddel, eller kombinasjoner av legemidler, blant traumepasienter, kan gi viktig informasjon om trygghet av både legemiddel og forskrivningspraksis.

Omfattende datainnsamling

Fra høsten starter en 3 måneders pilotperiode hvor formålet er å lage gode rutiner for å inkludere alle relevante pasienter fra alle norske traumesykehus. Blodprøver skal analyseres ved avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus (OUS). Dette innebærer forsendelse av blodprøver og en registrering via nettskjema. Alle norske traumesykehus vil før dette motta informasjonsbrev med konvolutter til forsendelse, instruksjon for hvordan man kan bidra, samt dokumentasjon og beskrivelse av studien. Planlagt oppstart for videre studieperiode er fra vinteren 2019.

IDART-studien er et samarbeid mellom flere aktører innen helsevesen, akademia og øvre offentlige instanser. Universitet i Oslo er forskningsansvarlige institusjon. Akuttklinikken og avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS, samt Sykehuset Innlandet, bidrar til finansiering og gjennomføring av studien. Nasjonalt Traumeregister og Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi er sentrale samarbeidspartnere i prosjektet. Studien mottar også støtte fra Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Helsedirektoratet.

Men mest avgjørende for gjennomføringen av IDART-studien, er bidrag fra de involverte i den daglige kliniske traumebehandlingen i de 40 norske traumesykehus. Det nasjonale nettverk av traumeregistrarer og traumekoordinatorer tildeles en viktig rolle på hvert sitt sykehus. Og disse vil igjen være avhengig av gode hjelpere i traumeteamene og vaktlagene der ute.

Vi studiegruppen håper derfor at alle med interesse og klinisk ansvar for traumer vil se viktigheten av den ulykkesforebyggende satsingen som gjøres, og støtte prosjektet lokalt. Dette gjøres med å lese informasjonsbrev som sendes ut over sommeren, og sette seg inn i hvordan man på sin vakt kan være med å rekruttere pasienter til IDART-prosjektet.

På forhånd takk!

På vegne av prosjektgruppen,

Thomas Kristiansen
Anestesilege / Post Doc OUS, Rikshospitalet
Forsker NKT-traume og UiO

Thomas Kristiansen er fra 01.06.18 ansatt som forsker i 20% stilling tilknyttet NKT – traume og UiO. Han overtar denne stillingen etter Torsten Eken, som går over til et professorat ved UiO. Dette er en av fire forskerstillinger opprettet av NKT – traume i samarbeid med universitetene i hver region. Thomas har fra tidligere forsket på anestesiologiske og traumerelaterte problemstillinger, og hans doktorgradsarbeid «Epidemiology and management of traumatic injuries – A population-based study of fatal trauma and assessment of geographical challenges in the organisation of trauma care» omhandlet traumesystem og traumeepidemiologi.