Too much of a good thing …

Mange har sikkert hørt denne setning, og May West skal ha sagt “Too much of a good thing can be wonderful». Hun tenkte kanskje ikke på oksygen akkurat, men etterhvert kommer det mer og mer forskning som tyder på at dette ordtaket ikke stemmer, i alle fall når man ser på oksygentilskudd til kritisk syke.

Etter en alvorlig skade, kritisk sykdom, hjertestans, drukning, hjerneslag eller andre tilstander med forstyrrelser i kroppens likevekt tyder ting på at unødvendig oksygentilførsel gir større risiko for at stoffskiftet i kroppen «løper løpsk». For eksempel ser det ut til at for mye oksygen ved resuscitering gir dårligere nevrologisk utfall. Ved resuscitering av nyfødte bruker man nå romluft i startfasen, og bare på spesiell indikasjon gir man oksygen. Oksygenoverskudd fører til dannelse av såkalte frie oksygenradikaler, som påvirker kroppen negativt.

Fra Forskning.no:
Frie oksygenradikaler er stoffer som kroppen produserer når den forbrenner oksygen.
Kroppen klarer seg fint med et visst nivå av disse stoffene, men blir de for mye av dem kan de skade cellene våre. De kan blant annet skade arvestoffet vårt, DNA, slik at det dannes mutasjoner som, hvis de blir mange nok, kan gi kreftceller.
Røyking, forurensing, stress og stråling kan øke kroppens produksjon av frie radikaler.

Antioksidanter i mat beskytter. Eksempel på antioksidanter er C-vitamin, E-vitamin, betakaroten og selen. Disse stoffene får vi i oss gjennom maten. Et kostholdt rikt på grønne, gule og røde frukter og grønnsaker gir tilstrekkelig med antioksidanter.

Her finner du antioksidantene:
Nyper, valnøtter og solsikkefrø inneholder mye antiantioksidanter
Bær: Krekling, blåbær, hagebjørnebær, surkirsebær, ville bjørnebær, villjordbær, solsikkefrø, solbær og tyttebær
Grønnsaker, spesielt brokkoli, rødkål og grønnkål
Vin, te, spesielt grønn te, kaffe og sjokolade

Kilde: https://forskning.no/mat-og-helse/2008/02/antioksidanter

Hvis du vil vite mer om frie oksygenradikaler finnes det en grei forelesning på Youtube: Oxygen free radicals & cellular injury – causes, symptoms & pathology

Det er etter hvert så mye som tyder på at for mye oksygen er skadelig at det er akseptabelt, ja til og med på tide å undersøke om det faktisk er hensiktsmessig å gi oksygen til alle man tror trenger det, og uansett hvilken oksygensaturasjon de har. Det er et kjent problem med vitenskapelige studier at de forskjeller man vil undersøke er så små, at det blir vanskelig å finne troverdige svar uten meget store pasientgrupper. Hvis man finner studier som ligner på hverandre, der pasientene som er med kan oppfattes som like syke og utsatt for omtrent samme intervensjon, kan man tillate seg å «legge dem sammen», altså analysere dem som om de tilhører samme studie. En gruppe forskere fra New Zealand, Canada og Polen har samlet alle de studier som har brukt tilfeldig loddtrekking mellom pasienter og lagt dem sammen for å se hva summen blir. De tok med studier av akutt syke pasienter over 18 år som med loddtrekking delte pasientene i henholdsvis liberal kontra konservativ oksygentilskudd. Studien er nettopp publisert i Lancet, et av de tyngste medisinske tidsskrift i verden (Chu DK et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. Lancet 2018; 391: 1693–705). Du finner hele artikkelen her.

I undersøkelsen inngikk pasienter med mange ulike akutte tilstander: sepsis, hjerteinfarkt, slag, hjertestans, perforerte organer i buken, blindtarmsbetennelse og traumatisk hjerneskade. Forskerne mente at studiene var såpass like at de kunne legges sammen. De fant klare tegn på at oksygenbehandling til saturasjon over 94-96% var skadelig for alle gruppene. Samlet sett fant de at oksygenbehandling førte til en overdødelighet (død frem til utskrivelse fra sykehus), og at risikoen for å dø hvis pasientene fikk mye oksygen, var 21% større enn dersom de bare fikk oksygen nok til å holde dem på 94-96% i saturasjon.

Forskernes konklusjon er (i min oversettelse) «Vi fant høy-kvalitets bevis for at liberal oksygenbehandling økte den relative risiko for død på sykehus og i løpet av de første 30 dager etter sykdommen/skaden, uten noen signifikant forbedring i andre viktige utfall, som uførhet, risiko for sykehus-ervervet infeksjon eller innleggelsesvarighet. Funnene er klart i motsetning til den utbredte holdning at liberal oksygenbehandling for akutt sykdom er harmløs».

De legger til at «det gjennomsnittlige antall pasienter som skal behandles med unødvendig oksygen for å føre til et dødsfall er 77 (95 % konfidensintervall 37-1000). Størrelsen av denne effekt er av stor betydning for den internasjonale folkehelse, i lys av den allestedsnærværende bruk av oksygen hos akutt syke voksne»

Hvordan skal vi forholde oss til det? Først og fremst er det viktig å si at studien bare hadde en liten gruppe traumepasienter, nemlig traumatisk hodeskade. Det er altså ikke sikkert at funnene gjelder for pasienter med traumer. Omvendt ser vi stadig tydeligere at store traumer fører til omfattende forandringer i kroppsprosesser også utenom det skadde område. Inntil vi vet bedre tror jeg at et godt råd er å sikre at pasientene har en perifer saturasjon på 94-96%, men antagelig er prisen for en høyere saturasjon at man øker frie oksygenradikaler og dermed uheldige effekter i en grad som fører til skade. Hvis jeg selv var pasient: 94-96%, takk.

Kilder: