Unike forutsetninger for forskning på personer med ryggmargsskade

Tett dialog med brukerne og egen innovasjonsenhet gir Sunnaas sykehus HF unike forutsetninger for innovasjon knyttet til rehabilitering av ryggmargskadde. Forskningsprosjektene inkluderer trådløs kommunikasjon, robotassistert trening og bruk av robot-skjelett.

Rehabilitering av personer med ryggmargsskader er på nasjonalt nivå sentralisert til tre spinalenheter, hvorav Sunnaas sykehus er det største senteret og dekker om lag halvparten av Norges befolkning, dvs Helse Sør-Øst.

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin for pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Blant de unike forutsetningene for ryggmargsskadeforskning og innovasjon på Sunnaas er den tette og «kontinuerlige» dialogen med brukere av nye produkter og tjenester, både i forhold til enkeltpersoner og brukerorganisasjonene. Dette sikrer utvikling i tett samarbeid med de som faktisk skal bruke den nye «løsningen».

Dedikerte ressurser

Høyt fokus på innovasjon og utvikling sikres også med en egen innovasjonsenhet med dedikerte ressurser til ryggmargsskadeforskningen.

Forskningsgruppen på ryggmargsskade har pt 17 medlemmer, dvs ansatte ved sykehuset som driver med eller er delaktig i forskning innenfor gruppens tematiske område. Enheten arbeider nå med en rekke innovasjons- og forskningsprosjekter hvor målgruppen er mennesker med ryggmargskader. Fagområdene ergoterapi, ernæringsfysiologi, fysioterapi, idrettsfysiologi, idrettspedagogikk, medisin, psykologi og sykepleie er representert i forskningsgruppen.
Les mer om forskningsgruppene ved Sunnaas sykehus her!

Trådløs kommunikasjon med mobiltelefon og robotskjelett

Et prosjekt som har strukket seg over flere år, er bruk av robotskjelett, også kjent som ekso-skjelett som hjelpemiddel for gange og forflytning. Et annet stort innovasjons- og forskningsprosjekt knytter seg til utvikling av en trykkfølsom sensor som plasseres i urinblæren. Ved hjelp av trådløs kommunikasjon varsler sensoren direkte til mobiltelefon eller lignende, når blæren er full og må tømmes.

På Sunnaas sykehus er det også gjennomført prosjekter for å se på nytten i bruk av robotassistert trening for pasienter med lite eller ingen håndfunksjon. En samarbeider også med helsenæringen om utvikling av nye produkter. Det siste tilskuddet er et hjelpemiddel som skal fremme selvhjulpenhet ved tarmtømming – når brukeren har lite eller ingen finmotorisk funksjon.
Les mer om forskningsprosjektene ved Sunnaas sykehus her!

Fordelen med å være liten

Sunnaas sykehus er i norsk sammenheng et mindre sykehus med «færre ledd» i organisasjonen – og i praksis «kortere vei fra ide til handling» – enn i større og mer komplekse organisasjoner. Sammen med god forankring i styret har dette skapt et enestående grunnlag.

Forskningen som gjøres på ryggmargsskade omfatter klinisk rettede studier, som å undersøke effekt av høyintensitetstrening, undersøke tiltak for å forebygge fall- og fallskader, studere bruk av PC-basert videokonferanse for å øke samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen med pasienten i hans/hennes hjem, og studere forekomst av overbelastningssymptomer og tretthet.

Det foregår også rene basalmetabolske studier. I tillegg kartlegges Sunnaas sykehus som deltaker i en multinasjonal studie, livssituasjonen for personer med ryggmargsskade og identifiserer faktorer som har sammenheng med helsetilstand og funksjonsnivå, levekår, arbeid og deltagelse i samfunnet og livskvalitet.
Les mer om forskning ved Sunnaas sykehus her!

Foto: Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA)